Exposició pública de les actes de la Junta de Govern Local

Dimecres, 16 de maig de 2018 a les 11:09

Al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 67, de 17 de març de 2018, s’ha publicat el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, el qual deroga el reglaments estatals precedents sobre aquesta matèria (disposició derogatòria única) i ve a constituir el desenvolupament unitari de l’art. 92.bis de la Llei 7/1985, d’abril, reguladora de les bases del règim local (art. 1). Va entrar en vigor el dia 18 de març de 2018 (disposició final tercera).

En quant a la fe pública municipal, aquest Reial Decret estableix:

Artículo 3. Función pública de secretaría.
1. La función pública de secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
2. La función de fe pública comprende:
(…)
d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a) y publicarla en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.
El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación.
No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte en todo caso por el Secretario de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.
(…)
j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la Entidad Local en los medios oficiales de publicidad, en el tablón de anuncios de la misma y en la sede electrónica, certificándose o emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado si así fuera preciso.
(…)”

En compliment d’aquest Reial Decret, l’alcalde va dictar el decret núm. 2018-0328, de 23.3.18, sobre l’aprovació de la Instrucció del Secretari sobre l’aplicació del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i delegació de determinades funcions, que determina pel que fa a la fe pública del secretari municipal:

“(...)
Segona. Fe pública.
1. La consignació de les opinions sintetitzades de la junta de govern local exigida per l’art. 3.2.d del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es formularà quan expressin elements que no estiguin ja recollits en la motivació escrita de la proposta d’acord que se sotmet a coneixement o quan així ho demani un dels seus membres.
2. Els equips instructors incorporaran a l’expedient una versió en format word no signada de cada proposta d’acord del ple i de la junta de govern local i dels annexos que s’hi incorporen, en la qual s’hauran dissociat les dades de caràcter personal de forma que es garanteixi el compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. La incorporació s’efectuarà immediatament després que s’hagi completat la signatura de la proposta d’acord corresponent. A partir d’aquesta versió en word, la secretaria formarà la versió de l’acta que es publicarà al tauler d’edictes i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb l’art. 3.2.d del Reial Decret 128/2018, de 16 de març.
(...)”

Per la qual cosa, d’ara endavant, i en consonància amb la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publicaran a la seu electrònica i al tauler d’anuncis les actes de la Junta de Govern Local, un cop feta la dissociació de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

S'adjunta a aquest anunci el decret num. 018-0328, de 23.3.18, sobre l’aprovació de la Instrucció del Secretari sobre l’aplicació del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i delegació de determinades funcions.

Data oficial de publicació: CATCert

16 de maig de 2018 a les 11:06
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 16.05.2018 | 11:09