ANUNCI sobre l'aprovació de la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars, aplicables als contractes de l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages (DCPCAP i PCAP)

Dilluns, 14 de maig de 2018 a les 09:22

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 d’abril de 2018, va acordar aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives aplicables als contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la modificació del document de les Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules administratives aplicables als contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a la seva adaptació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Podeu consultar l’esmentat acord i els DCPACP i PCAP modificats al portal de transparència amb el següent enllaç: http://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/434962fb-110c-435a-80fe-47195e3a3bd1/

Data oficial de publicació: CATCert

14 de maig de 2018 a les 09:19
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 14.05.2018 | 09:22