Anunci relatiu a la incorporació de tramitació assistida a la Cartera de Tramitacions Assistides

Dimarts, 20 d'octubre de 2015 a les 12:55

Per Decret de l’alcaldia, núm. 2015-0929, de 13 d’octubre de 2015, s’ha resolt el següent:

“Primer.- Incorporar a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA), la tramitació assistida identificada amb el codi TA10, a la que correspon la següent fitxa identificativa:
Codi: TA10

Denominació: Targeta d’aparcament de vehicles individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Definició de l’objecte: Resolució sobre la concessió de la targeta d’aparcament de vehicles individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, així com renovació o la expedició de duplicats

Règim jurídic: Resolució amb delegació de signatura.

Documents que ha d’aportar el ciutadà:

- DNI del/de la titular (fotocòpia)
- Una fotografia del/la titular (mida carnet)
- En el cas de titular conductor/a, fotocòpia del carnet de conduir
- Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a que es refereix l’article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març ( persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).
- Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare)
- En cas de pèrdua o robatori, còpia de l’acta de comunicació d’objectes perduts o equivalent feta davant els cossos de seguretat.

Document Únic de la Tramitació Administrativa (DUTA): l’unit com a annex 1.

Tramitadora: Anna Méndez Hontecillas, auxiliar administrativa.

Horari en què es presta el servei: General d’atenció al públic

Cita prèvia: No requereix cita prèvia.

Ordenances municipals aplicables: Ordenança municipal 35. Estacionament regulat de vehicles a la via pública.

Legislació aplicable: Decret 97/2002 de 5 de març sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminucions i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda

Tramitacions prèvies: Autoliquidació de l’ingrés de la taxa corresponent, si s’escau.

Tramitacions simultànies: Comprovació dels requisits, expedició del DUTA, de la targeta d’aparcament i notificació a l’interessat adjuntant les obligacions que li corresponen i de les condicions d’ús de la targeta d’aparcament, d’acord amb la legislació vigent (Decret 97/2002, de 5 de març. Llei 13/2014 de 30 d’octubre).
Inscripció al Llibre de Registre de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Tramitacions posteriors:

- Donació de compte de la DUTA a la Junta de Govern Local.
- Informar a l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres de la expedició de la targeta, en el llistat a trametre anualment a la adreça accessibilitat.bsf@gencat.cat.
Guia operativa:

Sol·licitud/Comprovació de requisit, expedició del DUTA i de la targeta d’aparcament.

Segon.- Delegar la firma de l’alcalde a efectes de la resolució i la del secretari a efectes de fe pública, en la funcionaria tramitadora d’aquesta TA, a efectes de la signatura del DUTA corresponent. I establir que la signatura efectuada en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar expressament aquesta resolució i la seva data, de la manera següent:
L’alcalde, p.d.s. (decret núm.... de data.....). La tramitadora (nom i cognoms)
Secretari, p.d.s. (decret núm.... de data.....) La tramitadora (nom i cognoms)

Tercer.- Establir que en cas d’absència de la tramitadora titular, ho serà Eva Méndez Serrano, auxiliar administrativa, a favor de la qual operarà també la delegació en aquest supòsit, en els mateixos termes per a la titular.

Quart.- Donar conformitat als documents informatius que s’inseriran a la seu electrònica municipal, destinats a assessorar al ciutadà, el qual detalla els requisits que s’han de reunir, que s’adjunta con annex 2.

Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica municipal.

Cinquè.- Declarar que

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i por ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”

Sant Fruitós de Bages, 15 d’octubre de 2015
L’alcalde. Joan Carles Batanés Subirana

 

Data oficial de publicació: CATCert

20 d'octubre de 2015 a les 10:00
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 20.10.2015 | 12:55