Medi ambient i Consum

La regidoria de Medi Ambient és la responsable de tots aquells aspectes de la realitat municipal relacionats amb la conservació del medi natural, la gestió de residus, les llicències ambientals i, en general, de les accions per vetllar pel medi ambient. S’encarrega de coordinar i gestionar la recollida i gestió dels residus urbans, amb una especial atenció al foment de la recollida selectiva, la qual cosa implica tant actuacions de planificació i gestió (gestió de la recollida selectiva, deixalleria...) com actuacions de sensibilització i educació ambiental (fulletons informatius...)

Des d’aquesta regidoria també es vetlla pel compliment de la normativa ambiental tant per part de les empreses ubicades al municipi com per part de totes aquelles activitats o instal·lacions que es realitzin.

La regidoria té també una funció molt important en la conservació i adequació dels espais naturals i, en general, de l’entorn natural del municipi. Així la Regidoria de Medi Ambient s’encarrega de tasques de prevenció i manteniment dels espais naturals. Això fa referència tant a la protecció de lleres i torrents i a la preservació i control dels camins rurals i forestals del terme municipal com a totes les tasques relacionades amb la prevenció d’incendis forestals.

Notícies

Activitats

Darrera actualització: 13.10.2015 | 12:45