Comunicació prèvia d'obertura

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici o la modificació d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats de baix risc incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, així com aquelles no incloses als annexes d’aquesta Llei, ni als annexes de la Llei 20/2009 (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

 

Observacions:
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial o en qualsevol dels documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Termini de presentació:

La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 • Comunicació d’acord amb el model normalitzat
 • DNI del sol·licitant i/o representant
 • En cas de societats, el NIF i poders del representant
 • Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, signat per personal tècnic competent. Inclòs annex amb memòria tècnica en matèria d’incendis, d’acord
 • Certificat signat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte tècnic presentat i a la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat. (2 exemplars)
 • Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:

  - Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  - Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 • Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 (en aquest cas no es necessària la presentació de la memòria tècnica en matèria d’incen
 • Declaració responsable del tècnic competent.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.
 • Model d’autoliquidació i resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Àrea de Medi Ambient i Llicències d'activitats Adreça: Ctra. de Vic, 35-37 Telèfon: 93 878 97 00 Fax: 93 876 04 86 E-mail: mediambient@santfruitos.cat Web: www.santfruitos.cat Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i també els dijous de 17 a 19 h

Ajuntament - Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores (excepte agost)
Telèfon: 93.878.97.00
Fax: 93.876.04.86
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Correu electrònic: ajuntament@santfruitos.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.03.2017 | 13:40