Comunicació prèvia activitats recreatives

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament o modificar un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Observacions:

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Termini de presentació:

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu l’inici.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia segons model normalitzat.
 • DNI del sol·licitant i/o representant
 • En cas de societats, el NIF i poders del representant
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental (estudi d’impacte acústic), signat per un tècnic competent (2 exemplars).
 • Certificació FAVORABLE emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats, així com el compliment dels requisits
 • Certificacions ambientals específiques FAVORABLES, establertes en l’Ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assim
 • Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 • Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:

  • Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  • Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.
 • Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.
 • Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 • Si l’activitat s’emplaça en un espai natural protegit, declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la s
 • Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 • Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Model d’autoliquidació i resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Àrea de Medi Ambient i Llicències d'activitats Adreça: Ctra. de Vic, 35-37 Telèfon: 93 878 97 00 Fax: 93 876 04 86 E-mail: mediambient@santfruitos.cat Web: www.santfruitos.cat Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i també els dijous de 17 a 19 h

Ajuntament - Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores (excepte agost)
Telèfon: 93.878.97.00
Fax: 93.876.04.86
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Correu electrònic: ajuntament@santfruitos.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 08.02.2018 | 17:47