Comunicació prèvia espectacles i activitats recreatives extraordinàries

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari següents:
- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
- Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010,del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de presentació:

No hi ha resolució.

Quin cost té:

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol dur a terme l'espectacle públic o activitat recreatives extraordinària o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat.
 • DNI del sol·licitant i/o representant.
 • En cas de societats, el NIF i poders del representant.
 • Memòria de l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària segons model normalitzat d’aquest Ajuntament. (2 exemplars)
 • Certificació FAVORABLE, general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten a les exigències previstes a la memòria l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària, i compleixen les condicions de
 • Declaració responsable de la persona titular de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles públics i activitats recreatives i de la disponibilitat de la finca, espa
 • Còpia de l’autorització o referència de la sol·licitud d’ocupació del domini públic, si cal, i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
 • Informe favorable en matèria d’incendis de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 23 de Llei 3/2010, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 • Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 i a l’annex II de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatius

 • Informe de conformitat amb l’activitat proposada per part de les autoritats responsables de la seguretat ciutadana i el trànsit, sempre i quan l’activitat proposada afecti en aquest àmbits.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Àrea de Medi Ambient i Llicències d'activitats Adreça: Ctra. de Vic, 35-37 Telèfon: 93 878 97 00 Fax: 93 876 04 86 E-mail: mediambient@santfruitos.cat Web: www.santfruitos.cat Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i també els dijous de 17 a 19 h

Ajuntament - Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Barcelona
Obert: Dilluns a Divendres: de 9.00 a 14.00 hores Dijous: de 17.00 a 19.00 hores (excepte agost)
Telèfon: 93.878.97.00
Fax: 93.876.04.86
Lloc web: http://www.santfruitos.cat
Correu electrònic: ajuntament@santfruitos.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.01.2017 | 08:38