Eleccions Generals 2019

Convocatòria d'eleccions pel dia 26 de juny de 2016


Mitjançant Reial Decret 129/2019, de 4 de març , publicat al BOE núm. 55 de 5 de març de 2019, s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions generals, que tindran lloc el dia 28 d’abril de 2019.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els diputats i diputades que integraran el Congrés dels Diputats i els senadors que integren el Senat de conformitat amb el règim electoral vigent .

Respecte al Congrés de Diputats la circumscripció de Barcelona n'elegeix 32, la de Girona 6, la de Lleida 4 i la de Tarragona 6.

Respecte al Senat a cada circumscripció provincial s'escullen 4 senadors.

Cens electoral

Servei de consulta del cens electoral (de l’11 al 18 de març, inclosos)

En relació amb la present convocatòria d’eleccions generals s’informa que des del dia 11 fins al 18 de març de 2019 (ambdós inclosos) es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 de gener de 2019: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions són la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Plaça de la Vila, 1, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00 hores
- Dijous: de 16:30 a 19:00 hores

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admesos son els emesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadel Ministeri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 19 de març de 2019.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, tenint-hi dret.

No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra que s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (1 de gener de 2019), havent-se d'exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions).

La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al públic.

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral:

Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona
Telèfon: 932.957.498
Fax: 933.10.19.23

L'atenció al públic de l'Oficina del Cens Electoral es realitzarà al telèfon 901.101.900, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

El dia de la votació (28 d'abril), l'horari del servei d'informació serà de 8:00 a 20:00 hores, ininterrompudament.

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 11 de març de 2019 es publicarà la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions a Corts Generals 2019.

Enguany, hi ha dues novetats en els locals electorals i en la distribució de meses:

- Canvia la ubicació del local electoral de Pineda de Bages, del local de l’Associació de Veïns, a l’escola La Flama, situat al carrer Comtes de Barcelona, s/n

- S’incrementa en 1 el nombre de meses, essent la nova distribució la següent:

o CEIP Pla del Puig: secció 1 (meses 01-001-A i 01-001-B) i secció 5 (meses 01-005-A i 01-005-B).
o CEIP Monsenyor Gibert: secció 2 (messes 01-002-A i 01-002-B) i secció 6 (meses 01-006-A i 01-006-B)
o Escola La Flama: secció 4 (mesa 01-004-U)

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web.

Al costat d'aquesta pàgina podreu visualitzar la Nova divisió de seccions censals que estarà vigent d'ara endavant.

A l’efecte d’informar els electors, entre els dies 1 i 9 d’abril, l’Oficina del Cens Electoral enviarà les targetes censals que informen de la secció, mesa i local on correspon votar a cadascú i comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses.

El telèfon d’atenció al públic de l’Oficina del Cens Electoral és el 901.101.900. L’horari de funcionament d’aquest servei en dies laborables, serà de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. El dia de la votació, l’horari de servei serà de 8:00 a 20:00 hores ininterrompudament.

Vot per correu

Per aquelles persones que no poden votar presencialment el dia 28 d’abril, a partir del dia 5 de març és possible de sol.licitar a les Oficines de Correus els impresos per a exercir el dret de vot per correu.

Els terminis són els següents:

- Pels electors residents a Espanya (àmbit CER): del 5 de març fins el 18 d’abril de 2019.
- Pels electors residents a l’estranger (àmbit CERA): del 5 de març fins el 30 de març de 2019
- Pels electors temporalment absents: del 5 de març fins el 30 de març

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral enviarà la documentació als sol.licitants en termini.

Us informem, també, que aquelles persones que han sol.licitat el vot per correu no podran votar presencialment a la mesa electoral.

Podeu consultar el procediment aquí .

Per a més informació, podeu veure la seu electrònica de Correus:
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363186877288/sidioma=ca_ES

 

Vot accessible (Braille)

Per aquelles persones amb discapacitat visual superior a un 33% o que siguin afiliats a la ONCE, és possible demanar el vot accessible, en format Braille.

Podeu consultar el procediment aquí .

Vot de persones amb discapacitat

S’ha publicat al BOE núm. 62, de 13 de març de 2019, la Instrucció 5/2019, de 11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.

En aquesta disposició s’estableix l’obligació que l’Oficina del Cens Electoral ha d'incorporar al cens a totes aquelles persones que hagin estat excloses com a conseqüència de resolucions judicials de naturalesa civil de privació del dret de sufragi actiu, garantint així el seu dret al vot.

Igualment, en cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la formulació personal de la sol·licitud, l'existència s'ha d'acreditar per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta, aquella podrà ser efectuada en nom de l'elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector i sense que en el mateix puguin incloure diversos electors, ni una mateixa persona representar més d'un elector. La Junta Electoral comprovarà, en cada cas, la concurrència de les circumstàncies esmentades.

Protecció de dades

En data 6 de desembre de 2018, es va publicar al BOE núm. 294, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en quant a la inclusió de l’elector a les llistes del cens electoral que es trametin als partís polítics i a la utilització de mitjans tecnològics i dades personals en les activitats electorals.

En referència a aquesta disposició, el BOE núm. 60, d’11 de març de 2019, es va publicar la Circular 1/2019, de 7 de març, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals relatives a opinions polítiques i enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria per part de partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors a l'empara de l'article 58 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que podeu consultar aquí .

Per a més informació

En referència a aquest procés electoral, podeu consultar les següents seus electròniques:

- Junta Electoral Central

- Junta Electoral Central : Actualitat

- Oficina del Cens Electoral

- Infoelectoral

 

Hi trobareu informació diversa sobre:

- Normativa aplicable
- Convocatòria i calendari electoral
- Formacions polítiques: candidatures presentades i proclamades, coalicions establertes, ...
- Directoris i telèfons de les Juntes Electorals
- Conèixer quina Junta electoral correspon al propi municipi
- Cens electoral: consultar les pròpies dades censals, com funciona el cens, certificacions censals, ...
- Modalitats de vot.
- Informació sobre les meses electorals; mètode de designació dels membres de mesa, impediments i excuses admeses, permisos, dietes, manuals per als membres de la mesa, ...
- Dades sobre la campanya electoral
- Models oficials
- Notícies d’actualitat
- Preguntes més freqüents

 

Darrera actualització: 18.03.2019 | 09:49
Darrera actualització: 18.03.2019 | 09:49