Eleccions municipals i al Parlament Europeu de 2019

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

El dia 26 de maig de 2019 es celebraran eleccions municipals i al Parlament Europeu.

En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea i de països que hagin signat amb Espanya un Acord de reciprocitat de vot en eleccions municipals.

Per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) l'Oficina del Cens Electoral (OCE) trasllada la següent informació a tots els Ajuntaments:

1. NACIONALS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA (UE)

Els ciutadans de la UE residents a Espanya, que reuneixin els requisits per a ser electors exigits per als espanyols, poden exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals i al Parlament Europeu si manifesten la seva voluntat de vot.

Encara que Regne Unit ha manifestat la seva intenció de sortir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segons l'Acord de la Junta Electoral Central de 3 d'octubre de 2018, els ciutadans del Regne Unit residents a Espanya no han de ser exclosos de la formació del cens electoral de les eleccions municipals i al Parlament Europeu, advertint als interessats que es tracta d'una previsió cautelar que deixarà de tenir efecte si es consuma la separació del Regne Unit el 30 de març de el 2019.

1.1. Normativa

- Resolució de 7 de setembre de 2010, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals dels ciutadans nacionals de països de la Unió Europea .

- Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans nacionals d'altres països de la Unió Europea residents a Espanya.

1.2. Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu

Per facilitar la manifestació de voluntat de vot, l'OCE va enviar en els últims dies d'octubre, o primers de novembre, una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments impresos. Les comunicacions seran remeses únicament als qui l'OCE no s'hagi dirigit en ocasió d'eleccions al Parlament Europeu i municipals anteriors (altes en Padró a partir l'1 de setembre de 2013) i no hagin realitzat la declaració formal. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per internet.

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament 2019 Europeu podran realitzar-se per Internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de la seva residència.

a) Per internet:

Els interessats hauran d'accedir al procediment a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es, acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de manifestació de voluntat de vot. Els que no disposin de certificat electrònic poden fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la CTT inclosa a la comunicació

b) Per correu postal:

Per realitzar la declaració formal de manifestació de vot per correu postal, els interessats hauran d'enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de franqueig

c) a l'Ajuntament de residència:

Mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal (model DFA) proporcionat per la Delegació Provincial de l'OCE a aquest Ajuntament en un fitxer. L'acreditació d'identitat podrà fer-se amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

1.3. Termini

Per a què tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, les altes en Padró i les declaracions formals s'han de fer com a molt tard el dia 30 de gener de 2019.

Les declaracions presentades després del 30 de gener de 2019 incloses les que puguin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'inclouran en el cens vigent de les eleccions de 26 de maig de 2019.

2. NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORDS DE RECIPROCITAT DE VOT PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS.

Els residents a Espanya nacionals de països amb Acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals, que reuneixin els requisits establerts en els mateixos per a ser electors, poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

Els Països amb Acords en vigor són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.

També podran sol·licitar la inscripció dels nacionals d'altres països amb els que s'establissin Acords, si estiguessin en vigor en el termini de sol·licitud establert.

2.1. Normativa.

- Ordre ECC / 1758/2014, de 23 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA / 2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguin nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals.

- Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del cens electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals.

2.2. Condicions per a la inscripció.

Les condicions que han de reunir per tenir dret a la inscripció són:

a) Ser major de divuit anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

b) Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.

c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.

d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega). Aquest requisit es podrà justificar aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

2.3. Procediments i termini de sol·licitud

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, en els últims dies del mes de novembre de 2018 l'OCE va remetre una comunicació als estrangers residents a Espanya que reuneixin les condicions establertes en l'apartat anterior, amb les seves dades personals i de residència preimpresos, obtinguts de la informació del Registre Central d'Estrangers i dels Padrons municipals. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per Internet.

Les sol·licituds d'inscripció es podran realitzar per internet, correu postal o personalment a l’Ajuntament.

a) Per internet:

Per fer la sol·licitud d'inscripció per internet els interessats hauran d'accedir al procediment "Sol·licitud d'inscripció" a través de la seu Electrònica de l'INE, https://sede.ine.gob.es, acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de sol·licitud d'inscripció. Els que no disposin de certificat electrònic poden fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitació telemàtica (CTT) inclosa en la comunicació.

b) Per correu postal:

Els interessats hauran d'enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de franqueig.

c) A l'Ajuntament de residència:

Els interessats que considerin que compleixen les condicions de l'Acord podran presentar la sol·licitud personalment en l'Ajuntament, identificant-se amb la seva Targeta d'identitat d'estranger (per als nacionals de Noruega o de Islandia s'admeten a més el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen).

El temps de residència legal a Espanya s'haurà de justificar amb un certificat de residència expedit únicament per la Comissaria de Policia.

El model de sol·licitud serà el proporcionat per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a tots els ajuntaments en un fitxer (CERE-N2), perquè es facin les impressions necesarias.

2.4. Termini.

El termini de presentació de les sol·licituds establert és l'1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019.

Les sol·licituds que es presentin en els ajuntaments hauran de ser remeses a l'OCE abans del 20 de gener de 2019.

Les sol·licituds realitzades fora de termini, incloses les que puguin realitzar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, seran desestimades per incomplir aquest requisit.

3. RECOMPTES DE COMUNICACIONS ENVIADES PER MUNICIPI.

Els recomptes de comunicacions realitzades per municipi es publicaran a les pàgines web de l'OCE, a www.ine.es, cens electoral / Formació del cens electoral dels estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu 2019.

 

 

Per a més informació


En referència a aquest procés electoral, podeu consultar les següents seus electròniques:

- Junta Electoral Central
- Junta Electoral Central : Actualitat
- Oficina del Cens Electoral
- Parlament Europeu
- Parlament Europeu – Oficina a Barcelona

Hi trobareu informació diversa sobre:

- Normativa aplicable
- Convocatòria i calendari electoral
- Formacions polítiques: candidatures presentades i proclamades, coalicions establertes, ...
- Directoris i telèfons de les Juntes Electorals
- Conèixer quina Junta electoral correspon al propi municipi
- Cens electoral: consultar les pròpies dades censals, com funciona el cens, certificacions censals, ...
- Modalitats de vot.
- Drets i deures dels electors
- Informació sobre les meses electorals; mètode de designació dels membres de mesa, impediments i excuses admeses, permisos, dietes, manuals per als membres de la mesa, ...
- Dades sobre la campanya electoral
- Models oficials
- Notícies d’actualitat
- Preguntes més freqüents

Darrera actualització: 13.02.2019 | 12:20
Darrera actualització: 13.02.2019 | 12:20