Eleccions municipals i al Parlament Europeu de 2019

Formació del cens electoral de ciutadans no espanyols residents a Espanya (CERE) en les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 2019

L'any 2019 correspon la celebració d'eleccions municipals i al Parlament Europeu, en les quals podran participar ciutadans de la Unió Europea (UE) residents a Espanya i, a més, en les eleccions municipals, els nacionals de dotze països que tenen signat un acord de reciprocitat de vot amb Espanya.

A continuació es trasllada la següent informació sobre la formació del Cens electoral d’estrangers residents a España (CERE):

1. Nacionals de països de la UE

Els ciutadans de la UE residents a Espanya, que reuneixin els requisits per ser electors exigits per als espanyols, poden exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals i/o al Parlament Europeu si manifesten la seva voluntat d'exercir aquest dret.

1.1. Normativa

- Resolució de 7 de setembre de 2010, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals dels ciutadans nacionals de països de la Unió Europea.
- Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s’aprova el model de sol·licitud per a la inscripció al cens electoral per les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans nacionals d'altres països de la Unió Europea residents a Espanya.

1.2. Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions municipals i/o al Parlament Europeu

Els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya poden manifestar la seva intenció de votar a les eleccions municipals i/o al Parlament Europeu a l'Ajuntament de la seva residència.

Els models de manifestació de voluntat de vot CERE-DFA en tots els idiomes es trobaran disponibles a l’àrea d’Atenció al Públic de l’Ajuntament.

Pel que fa referència al ciutadans de la Unió Europea que sol·licitin la seva alta en el padró municipal o qualsevol modificació de les seves dades padronals, i davant la relativa proximitat de les eleccions municipals al Parlament Europeu de 2019, tindran la possibilitat de manifestar la seva voluntat de votar presentant l'imprès CERE-DFA, que prèviament se li haurà facilitat, en qualsevol moment, en el propi Ajuntament.

Al mes d'octubre de 2018, l'OCE, per a aquells ciutadans de la UE als que l'OCE no s'hagi dirigit amb ocasió d'anteriors eleccions (Parlament Europeu o municipals) i que no hagin manifestat la intenció de vot en els Ajuntaments, enviarà una comunicació amb l’imprès de manifestació de voluntat de vot incorporat, que podrà ser realitzada per Internet, correu postal o també a l'Ajuntament de la seva residència.

2. Nacionals de països amb Acords de reciprocitat per a les eleccions municipals

Els nacionals de països amb acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals, residents a Espanya, que reuneixin els requisits establerts en els mateixos per a ser electors, podran sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals de 2019.

Els Països amb acords en vigor són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.

2.1. Normativa

- Ordre EHA / 2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguin nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals, modificada per l'Ordre ECC / 1758/2014, de 23 de setembre.

- Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals. (Correcció d'errades publicada al BOE de data 8 de novembre de 2014)

2.2. Condicions per a la inscripció

Les condicions que han de reunir per tenir dret a la inscripció són:

a) Ser major de divuit anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
b) Estar inscrit al Padró municipal d'habitants.
c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent acord (cinc anys al moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega).
e) Complir els altres requisits que estiguin establerts en el corresponent acord.

2.3. Procediments i termini de sol·licitud

Per facilitar la sol·licitud d'inscripció, l'OCE té previst remetre al mes de novembre de 2018, per els nacionals dels països amb acords residents a Espanya que reuneixin les condicions indicades a l’apartat anterior, una comunicació amb l'imprès de sol·licitud inclòs.

Les sol·licituds d'inscripció es podran realitzar per internet, correu postal o personalment al Ajuntament.

El termini de presentació de les sol·licituds establert és de l’1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019.

Aquest l'imprès de sol·licitud el podreu demanar també a l’ajuntament.

 

Darrera actualització: 27.03.2018 | 09:37
Darrera actualització: 27.03.2018 | 09:37