Cartera de tramitacions assistides

La Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) és la definició normalitzada del conjunt de tramitacions administratives municipals, denominades tramitacions assistides (TA), realitzades presencialment pel ciutadà a les dependències de l'Ajuntament, en un sol acte, mitjançant assistència del personal al servei de l'ens local.

Aquesta s'ha creat mitjançant decret 2014-0265, de 28 d'abril de 2014 (com enllaç figura la publicació de l'anunci corresponent a aquesta resolució al BOPB de 22 de maig de 2014). Per decrets 2015-0763, de 3 de setembre de 2015 i 2015-0778, de 9 de setembre de 2015 s'ha procedit a complementar la regulació del sistema de funcionament de la cartera (com a document informatiu s'incorpora una nota que incorpora el text refós corresponent a les regles que regulen el funcionament d'aquest sistema de tramitació). 

La incorporació de tramitacions assistides s'efectuarà per mitjà d'un procediment resolt per decret i les dades s'incorporaran a la informació del tràmit corresponent disponible a la web municipal.


Fins al 13 d'agost de 2018 s'han incorporat un total de 15 tramitacions:

TA1: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: atorgament

TA2: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: transmissió

TA3: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: expedició de duplicat de títol del dret

TA4: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: renúncia

TA5: Autorització d’obertura de nínxol per inhumació

TA6: Autorització per exhumació (trasllat dintre del mateix recinte municipal)

TA7: Autorització per exhumació (trasllat fora del recinte del cementiri municipal)

TA8: Llicència d’ocupació privativa del domini públic municipal per a la celebració de matrimoni civil

TA9: Llicència d’ocupació privativa del domini viari no accessòria d’obres, sense transformació

TA10: Tarjeta d'aparcament de vehicles individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

TA11: Atorgament de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA12: Renúncia a llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA13: Canvi de titularitat de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA14: Llicència d’ocupació privativa del domini viari relacionada amb obres, inclòs equips elevadors i bastides autoritzades amb la preceptiva llicència urbanística.

TA15: Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants per tal d'establir usos comercials vinculats a establiments.

La incorporació de les tramitacions TA1 a TA9 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0185 (complementat amb decret 2015-0204). L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 2 d'abril de 2015).

La incorporació de la tramitació TA10 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0929. L'anunci corresponent a aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 26 d'octubre de 2015.

La incorporació de les tramitacions TA11 a TA13 s'ha aprovat mitjançant decret 2016-0272. L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 6 d'abril de 2016.

La incorporació de la tramitació TA14 s'ha aprovat mitjançant decret 2017-1323. L'anunci d'aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

Les tramitacions assistides TA9, TA11, TA12 i TA13, s'han modificat mitjançant el decret 2017-1322. L'anunci d'aquesta modificació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

L'Annex de la tramitacio assistida 14 (TA14), s'ha ampliat mitjançant el decret 2017-1421. L'anunci d'aquesta ampliació s'ha publicat al BOPB de 20 de desembre de 2017.

La Tramitació Assistida TA 14 es va modificar mitjançant el Decret 2018-0573 i 2018-0776, per tal d'incloure-hi els equips elevadors i les bastides autoritzades.

La incorporació de la tramitació TA15 s'ha aprovat mitjançant decret 2018-0929. L'anunci d'aquesta incorporació esta pendent de publicació al BOPB.

Darrera actualització: 25.01.2019 | 11:05

Documentació

pdf regulació de la cartera de tramitacions assistides
188,78KB secretaria text refós a partir de la regulació establerta per decrets 2014-0265, 2015-0763 i 2015-0778
pdf DUTA TA1
121,41KB
pdf DUTA TA2
124,09KB
pdf DUTA TA3
118,96KB
pdf DUTA TA4
121,22KB
pdf DUTA TA5
120,89KB
pdf DUTA TA6
121,36KB
pdf DUTA TA7
121,38KB
pdf DUTA TA8
121,88KB
pdf DUTA TA9
125,82KB
pdf DUTA TA10
124,95KB
pdf DUTA TA11
142,11KB
pdf DUTA TA12
133,9KB
pdf DUTA TA13
116,84KB
pdf DUTA TA14
96,3KB
pdf DUTA TA15
140,83KB
pdf Decret 2017-1322, sobre actualització de les tramitacions assistides TA9, TA11, TA12 i TA13
885,47KB S'ha modificat la persona encarregada de tramitar les TA9, TA11, TA12 i TA13.
pdf Decret 2017-1323, sobre incorporació de la Tramitacio Assistida TA14.
1MB Llicència d'ocupació privativa del domini viari relacionada amb obres, excepte bastides i equips elevadors.
pdf Decret 2017-1421, sobre ampliació de l'Annex de la TA 14.
852,36KB
pdf Decret 2018-0573 sobre derogació de decrets anteriors i modificació de la DUTA14.
682,37KB Derogació dels Decrets 2017-1323 i 2017-1421 sobre la incorporació de tramitació assistida a la Carpeta de Tramitacions assistides ( D.U.T.A. TA.14) i modificacions en l'annex de la DUTA TA.14
pdf Decret 2018-0776 sobre la fitxa descriptiva de la TA14
615,77KB Decret que complementa el 2018-0573 en incorporar la fitxa descriptiva de la TA14.
pdf Decret 2018-0929 sobre incorporació de la TA15
970,78KB S'incorpora la Tramitació Assistida 15 a la Carpeta de Tramitacions Assistides