Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LÍNIA 2 - AJUTS REINTEGRABLES A LES EMPRESES

BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 2 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS REINTEGRABLES A LES EMPRESES.

 

Base 1. Objecte de les bases.

 1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, que pal·liï els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, ha causat als potencials beneficiaris en forma de pèrdua de liquiditat.
 2. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.
 3. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.

 

Base 2. Beneficiaris.

 1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases els empresaris en què concorrin els quatre requisits següents:

1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

2n. Tinguin la condició de microempresa, entenent per tal aquella que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

3r. Que tinguin un establiment de l’activitat al municipi de Sant Fruitós de Bages o si exerceixen l’activitat sense local, que tinguin el seu domicili fiscal al mateix municipi.

4t. En funció de en quin moment han iniciat l’activitat empresarial:

 1. Si ho han fet abans de l’1 de gener de 2019, haver experimentat una reducció estimada per ingressos bruts de facturació superior al 30 % durant el període comprés entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2020 comparativament amb el mateix període de l’any 2019.
 2. Si ho han fet posteriorment a l’1 de gener de 2019, no és necessari que concorri aquest requisit.

La condició 1a ha de concórrer en el moment de sol·licitar la subvenció.

Les condicions 2a, 3a i 4a, havien de concórrer el dia 14 de març de 2020 i s’han de mantenir en la data de la sol·licitud de subvenció. La condició 3a, a més, s’ha de mantenir durant termini de tres anys des que aquesta s’atorgui.

 1. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent. Cada persona física o jurídica només podrà percebre una única subvenció.
 2. La equivalents que atorgui qualsevol administració pública.

 

Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.

L’import de la línia de subvencions és de  200.000 euros i es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació econòmica Covid-19, condicionat a l’aprovació definitiva del modificat de crèdit 7/2020.

 

Base 4. Definició de la línia de subvencions.

Les subvencions consistiran en aportacions reintegrables destinades a dotar de liquiditat les empreses. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts.

L’import s’atorgarà a partir de la quantitat peticionada pel sol·licitant, sense que pugui en cap cas superar el seu import màxim, que serà de 2.000 euros.

L’import atorgat inicialment:

 1. Serà el definitiu, quan el seu import sigui igual o inferior a 1.000 euros.
 2. Tindrà caràcter provisional, quan el seu import superi els 1.000 euros.

En el supòsit de la lletra a, l’import de la subvenció es trametrà al beneficiari en un lliurament únic en el termini de quinze dies des de l’atorgament.

En el supòsit de la lletra b, es realitzarà un primer lliurament en el termini de quinze dies de l’atorgament.

Finalitzat el termini presentació de sol·licituds i realitzats tots els atorgaments, en funció del romanent restant de l’import destinat a la subvenció es dictarà una nova resolució en el qual es fixarà l’import definitiu de les subvencions que es trobin en el supòsit de la lletra b i l’import concedit es consolidarà definitivament en aquest import. Es farà, si s’escau, un segon lliurament als beneficiaris per completar el pagament de la subvenció en el termini de quinze dies des que es dicti aquesta segona resolució.

 

Base 5. Procediment d’atorgament.

Els sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de subvenció abans que finalitzi el mes de maig. Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde 1/2020 de, 18 de Març de 2020. Les persones jurídiques únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament.

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

Per mitjà d’aquesta adreça, rebran una cita amb els serveis de promoció econòmica, als efectes de mantenir una entrevista presencial, en la qual hauran d’aportar la documentació necessària per tramitar la subvenció i a partir de la qual es formularà la proposta d’atorgament. A l’entrevista hi haurà d’assistir obligatòriament el representant que actuarà en nom de l’empresa durant tot el procediment d’atorgament. La manca d’assistència a la cita comportarà automàticament el desistiment de la sol·licitud de subvenció.

A l’entrevista presencial, els sol·licitants hauran d’aportar còpies dels documents següents:

 1. DNI o CIF de l’empresari o l’empresa.
 2. Escriptures públiques o altres documents de constitució (només quan no sigui preceptiva l’escriptura pública) amb constància de la seva inscripció al Registre Mercantil o altre registre públic on hagin de constar.
 3. Escriptures públiques o altres documents del poder del legal representant que actuarà davant de l’Ajuntament en la tramitació d’aquesta subvenció (només quan no sigui preceptiva l’escriptura pública) que actuarà davant de l’Ajuntament en la tramitació d’aquesta subvenció amb constància de la seva inscripció al Registre Mercantil o altre registre públic on hagin de constar.
 4. Resum anual de IVA (model 390) referit a l’exercici 2019 i declaració trimestral d’IVA corresponent al 1r trimestre de 2020 (model 303), per a aquelles persones que es trobin obligats.
 5. Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys referit a l’exercici 2019, sempre que sigui preceptiva la seva tinença.
 6. Certificació bancària conforme el sol·licitant és titular del compte a través del qual es produirà el pagament de la subvenció i el reintegrament.
 7. Una previsió d’ingressos i pagaments referida a la resta de l’exercici 2020 que justifiqui la subvenció sol·licitada, subscrita per l’empresari o pel seu representant legal.

Per tal que puguin agilitzar la seva tramitació, els sol·licitants podran aportar els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social, cosa que permetrà una resolució sobre atorgament i, en cas de concessió, un pagament més ràpid de la subvenció.

Quan els sol·licitants no estiguin obligats a la presentació dels documents c i d, hauran d’acreditar la seva solvència a través de qualsevol mitjà admissible en dret que proporcioni aquesta informació de forma inequívoca.

Els serveis administratius de promoció econòmica qualificaran la documentació i, en concret, els aspectes següents:

 1. Complitud de la documentació.
 2. Que el sol·licitant reuneix els requisits.
 3. Que el resultant presenta una aparença de solvència suficient per reintegrar la subvenció.

S’entendrà que l’empresa reuneix les condicions de solvència quan s’apreciï de la documentació econòmica aportada que presentava una situació sanejada i que no hauria requerit de la subvenció si no s’hagués vista obligada a suspendre la seva activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma.

En unitat d’acte amb aquesta qualificació, elevaran la proposta de resolució sobre l’atorgament de la subvenció.

La subvenció s’atorgarà per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a l’esgotament dels fons que es destinen a aquesta línia. Esgotats aquests fons, s’anunciarà a la seu electrònica i es denegaran automàticament totes les sol·licituds que es rebin posteriorment, sense entrar al seu estudi.

 

Base 6. Reintegrament.

Els beneficiaris estaran obligats al reintegrament de l’import reintegrable de la subvenció, que serà el total atorgat en sis alíquotes mensuals, entre febrer i juliol de 2021, dins dels 5 primer dies de cada mes. El reintegrament es realitzarà obligatòriament mitjançant domiciliació bancària, a través del mateix compte mitjançant el qual s’haurà pagat la subvenció i que el beneficiari tindrà l’obligació de mantenir obert al seu nom i amb saldo suficient per fer front als reintegraments.

 

 

 

 

Base 7. Òrgan competent.

L’òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria i per resoldre-la és l’alcalde, a l’empara de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

 

Base 8. Publicitat de la convocatòria.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.

 

Base 9. Obligacions dels beneficiaris.

 1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
 2. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 3. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la subvenció.
 4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
 5. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
 6. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i 19/2014.

 

 

 

Arxius Adjunts