Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LÍNIA 3 - AJUTS A FAMÍLIES I COMERÇOS

BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 3 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS A LES FAMÍLIES I ELS COMERÇOS DEL MUNICIPI, CAMPANYA “VAL DE COMPRA DE 60 EUROS”.

 

Base 1. Objecte de les bases.

 1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, que pal·liï els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, ha causat als potencials beneficiaris.

Per facilitar el seu coneixement. rebrà el nom de “Val de compra de 60 euros”.

 1. La subvenció s’ha dissenyat amb una doble funció:

1a. Directe, de cara a les famílies, constitueix una contribució al seu sosteniment, en un moments en què s’han vist privats dels seus ingressos, i en què altres ajuts, com els que provenen de les prestacions relacionades amb els ERTO, no s’han fet efectives.

2a. Indirecta, de cara als comerços del municipi que veuran induïda al seu favor una facturació de 420.000 euros.

 1. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.
 2. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.

 

Base 2. Beneficiaris.

 1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques en què concorrin els tres requisits següents:

1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

2n. Estar empadronat en un domicili del municipi abans del 14 de març de 2020 i romandre en el moment de sol·licitar la subvenció.

3r. Que la base liquidable de l’IRPF acumulada de tots els membres de la família empadronats al domicili, segons la declaració anual del 2019, dividida pel número de membres totals de persones empadronades al domicili, majors i menors d’edat, tinguin o no ingressos per qualsevol concepte, sigui inferior a 35.200 euros.

A cada domicili del municipi només hi podrà haver un únic beneficiari. Quan d’un mateix domicili es formuli més d’una petició, s’atorgarà només a la primera de les sol·licitades que reuneixi els requisits per reconèixer la condició de beneficiari.

 1. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent. Cada persona física o jurídica només podrà percebre una única subvenció.
 2. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts equivalents que atorgui qualsevol administració pública.

 

Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.

L’import de la línia de subvencions és de 210.000 euros i es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació econòmica Covid-19, condicionat a l’aprovació definitiva del modificat de crèdit 7/2020.

 

Base 4. Definició de la línia de subvencions.

La subvenció serà idèntica per a tots els beneficiaris i tindrà un import de 60 euros.

Per tenir dret a la subvenció, els beneficiaris hauran d’acreditar per mitjà de factura completa o simplificada haver realitzat consums en béns o serveis en activitats comercials o de serveis en establiments ubicats al municipi, amb exclusió d’aquells en què el proveïdor sigui una gran superfície comercial, una cadena de supermercats, una cadena de botigues d’alimentació  o una farmàcia, per un import mínim de 120 euros, entre els dies 1 de juny i el 30 de setembre de 2020.

No s’entendran com a botigues d’una cadena les franquícies en què el franquiciat sigui una microempresa, es a dir, aquella que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

Base 5. Procediment d’atorgament.

El sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de subvenció abans del dia 12 d’octubre de 2020, en el model que figura a l’annex 1. Les sol·licitud presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde 1/2020 de, 18 de Març de 2020.

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

Verificada la concurrència de la condició de beneficiari i acreditada la realització dels actes de consum que donen dret a la subvenció es dictarà resolució reconeixent el dret i ordenant el pagament.

Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la subvenció fins a l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de presentació. Si es presentessin quan s’hagi exhaurit aquest import, les subvencions es denegaran sense que s’entri a analitzar la possibilitat del seu atorgament.

 

Base 6. Òrgan competent.

L’òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria i per resoldre-la és l’alcalde, a l’empara de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

 

Base 7. Publicitat de la convocatòria.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.

La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica municipal.

 

Base 8. Obligacions dels beneficiaris.

 1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
 2. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 3. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la subvenció.
 4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
 5. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
 6. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i 19/2014.

 

Arxius Adjunts