Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LÍNIA 4 - AJUTS IMPLANTACIÓ MESURES PROTECCIÓ

BASES REGULADORES DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DELS EFECTES DEL COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, CONSISTENT EN AJUTS CONSISTENTS EN LA REALITZACIÓ DE DESPESES NECESSARIES PER A LA IMPLANTACIÓ ALS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA.

 

Base 1. Objecte de les bases.

 1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions, que pal·liï els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, quant a les despeses que han d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de despeses necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció sanitària, en un moment en què les economies de les microempreses a què es destina la subvenció es troben compromeses greument, en la major part dels casos, per la reducció d’ingressos que ha provocat el confinament, bé sigui per tancament de l’establiment, bé sigui per reducció del consum.
 2. Es declara urgent la tramitació d’aquest procediment de subvencions.
 3. Cap dels terminis previstos en aquestes bases no queda suspès per la declaració d’estat d’alarma, atesa la seva finalitat d’atendre necessitats peremptòries per pal·liar els efectes de la crisi sanitària que ha originat aquesta declaració.

 

Base 2. Beneficiaris.

 1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques o jurídiques en què concorrin els tres requisits següents:

1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

2n. Tinguin la condició de microempresa, entenent per tal aquella que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis o el balanç general anual de la qual no superar el dos milions d’euros, conforme a l’art. 2 de l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

3r. Que tinguin un establiment de l’activitat al municipi de Sant Fruitós de Bages, ja sigui comercial o de serveis.

 

 

 1. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que la persona peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent. Cada persona física o jurídica només podrà percebre una única subvenció.
 2. La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts equivalents que atorgui qualsevol administració pública.

 

Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.

L’import de la línia de subvencions és de 100.000 euros i es finançarà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 15.430.47903 Fons de reactivació econòmica Covid-19, condicionat a l’aprovació definitiva del modificat de crèdit 7/2020.

 

Base 4. Definició de la línia de subvencions.

La subvenció tindrà un import màxim de 600 euros i es destinarà a despesa elegible.

Es considera despesa elegible aquella que realitzi el titular de l’establiment i que consisteixi en mesures sanitàries per a la prevenció de contagis de malalties víriques o bacterianes, entre elles el COVID19.

En particular es considerarà despesa elegible:

 1. La instal·lació de mampares i pantalles protectores de qui presta els seus serveis a l’activitat o dels seus usuaris.
 2. L’adquisició d’equips individuals de protecció.
 3. L’adquisició de material de desinfecció fungible específic, com gel hidroalcohòlic, equip d’ozonització o de desinfecció tèrmica.
 4. La contractació de serveis de desinfecció a càrrec d’empreses especialitzades.
 5. Altres despeses d’accions o compres no descrites i que justificadament es demostri que donen resposta a una exigència sanitària i de protecció de la salut contra la Covid.19.

La subvenció permetrà finançar fins al 100 % de la despesa elegible, sense mai superar l’import màxim indicat.

Cada titular només podrà rebre una subvenció per establiment. Es considerarà un únic establiment, als efectes d’aquesta subvenció:

 1. Les diferents seccions o dependències d’un mateix local o locals contigus.
 2. Les dependències que tot i trobar-se separades comportin una unitat funcional.

 

Base 5. Procediment d’atorgament.

El sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de subvenció abans del dia 30 de juny de 2020, en el model que figura a l’annex 1. Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores, amb concertació de cita prèvia, en atenció a les restriccions imposades en la prestació dels serveis mínims durant la pandèmia del COVID-19, establerta pel Ban de l’alcalde 1/2020 de, 18 de Març de 2020. Les persones jurídiques únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament.

Les sol·licituds telemàtiques es presentaran per mitjà de la seu electrònica municipal https://www.santfruitos.cat/seu-electronica.

En tot cas, els sol·licitants hauran de facilitar una adreça de correu electrònic, als efectes de la seva relació amb l’Ajuntament respecte a aquesta subvenció.

A la sol·licitud s’acompanyaran necessàriament còpies de les factures que acreditin les despeses constitutives de despesa elegible que serveixen per justificar la subvenció.

Verificada la concurrència de la condició de beneficiari i acreditada la realització dels actes de consum que donen dret a la subvenció es dictarà resolució reconeixent el dret i ordenant el pagament.

Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la subvenció fins a l’exhauriment de l’import de la línia de subvenció, per ordre de presentació. Si es presentessin quan s’hagi exhaurit aquest import, les subvencions es denegaran sense que s’entri a analitzar la possibilitat del seu atorgament.

 

Base 6. Òrgan competent.

L’òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria i per resoldre-la és l’alcalde, a l’empara de l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

 

Base 7. Publicitat de la convocatòria.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.

La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica municipal.

 

Base 8. Obligacions dels beneficiaris.

 1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
 2. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 3. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la subvenció.
 4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
 5. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
 6. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei 19/2013 i 19/2014.

 

Arxius Adjunts