Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Requisits establiments comercials

1.Full oficial de queixa, reclamació i denúncia

Tots els establiments que comercialitzen béns o presten serveis a Catalunya han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, a disposició dels consumidors:

Requisits:

 • Han de romandre a l'establiment.
 • S'han de lliurar a la persona que els sol·liciti, fins i tot sense que hagi efectuat compra.
 • En les vendes de productes o serveis fora d'establiment comercials, els portaran els venedors, els operaris o els prestadors de servei.
 • En les vendes a distància i en les màquines automàtiques, s'informarà d'un número de telèfon gratuït o l'adreça del oferent del bé o servei on poder adreçar-se.

Han d'exposar també un rètol anunciador de l'existència d'aquests fulls a la vista del públic. En aquest rètol s'ha d'indicar un número de telèfon d'atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l'establiment en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic d'atenció als consumidors.

Queden exclosos de l'obligació de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia:

 1. Els fedataris o fedatàries públics o el personal que exerceixi potestats públiques sempre que sigui retribuït mitjançant aranzel.
 2. Els serveis públics prestats directament per l'Administració.
 3. Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.
 4. Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia.

2.Tiquet de caixa

Els establiments comercials i de serveis hauran de lliurar un tiquet (factura simplificada), per a qualsevol compra realitzada per un consumidor final.

S’ha d’emprar un suport documental que tingui una durada almenys equivalent a la vida útil o a la garantia del bé comercialitzat o servei que prestin. És a dir, queda prohibida la utilització de paper o d’altres suports documentals que esdevinguin il·legibles amb el pas del temps.


La informació mínima que ha de contenir és:

 • Nom comercial.
 • Adreça del comercial.
 • CIF.
 • Concepte. Descripció del producte lliurat o del servei prestat.
 • Indicar el tipus impositiu o l’expressió "Iva inclòs".
 • La quantitat abonada.
 • Data de realització de l’operació.

Imatges relacionades