Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova Corporació

En compliment de l’article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i articles 30 a 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els regidors i regidores que conformen la Corporació tenen l’obligació de formular les declaracions que constituiran el Registre d’interessos de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb motiu de la presa de possessió, variacions, cessament i fi de mandat.

Conjuntament, caldrà aportar una Fitxa identificativa on constaran les dades de contacte als efectes de la tramesa de comunicacions, convocatòries, etc.

 Models adjunts:

  • Registre d’interessos: Secció 1a: Activitats
  • Registre d’interessos: Secció 2a: Béns patrimonials
  • Fitxa identificativa

 

 

Arxius Adjunts