Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GE.04- Cartera de tramitacions assistides

La Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) és la definició normalitzada del conjunt de tramitacions administratives municipals, denominades tramitacions assistides (TA), realitzades presencialment pel ciutadà a les dependències de l'Ajuntament, en un sol acte, mitjançant assistència del personal al servei de l'ens local.

Aquesta s'ha creat mitjançant decret 2014-0265, de 28 d'abril de 2014 (com enllaç figura la publicació de l'anunci corresponent a aquesta resolució al BOPB de 22 de maig de 2014). Per decrets 2015-0763, de 3 de setembre de 2015 i 2015-0778, de 9 de setembre de 2015 s'ha procedit a complementar la regulació del sistema de funcionament de la cartera (com a document informatiu s'incorpora una nota que incorpora el text refós corresponent a les regles que regulen el funcionament d'aquest sistema de tramitació). 

La incorporació de tramitacions assistides s'efectuarà per mitjà d'un procediment resolt per decret i les dades s'incorporaran a la informació del tràmit corresponent disponible a la web municipal.


Fins al 13 d'agost de 2018 s'han incorporat un total de 15 tramitacions:

TA1: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: atorgament

TA2: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: transmissió

TA3: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: expedició de duplicat de títol del dret

TA4: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: renúncia

TA5: Autorització d’obertura de nínxol per inhumació

TA6: Autorització per exhumació (trasllat dintre del mateix recinte municipal)

TA7: Autorització per exhumació (trasllat fora del recinte del cementiri municipal)

TA8: Llicència d’ocupació privativa del domini públic municipal per a la celebració de matrimoni civil

TA9: Llicència d’ocupació privativa del domini viari no accessòria d’obres, sense transformació

TA10: Tarjeta d'aparcament de vehicles individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

TA11: Atorgament de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA12: Renúncia a llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA13: Canvi de titularitat de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA14: Llicència d’ocupació privativa del domini viari relacionada amb obres, inclòs equips elevadors i bastides autoritzades amb la preceptiva llicència urbanística.

TA15: Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants per tal d'establir usos comercials vinculats a establiments.

La incorporació de les tramitacions TA1 a TA9 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0185 (complementat amb decret 2015-0204). L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 2 d'abril de 2015).

La incorporació de la tramitació TA10 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0929. L'anunci corresponent a aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 26 d'octubre de 2015.

La incorporació de les tramitacions TA11 a TA13 s'ha aprovat mitjançant decret 2016-0272. L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 6 d'abril de 2016.

La incorporació de la tramitació TA14 s'ha aprovat mitjançant decret 2017-1323. L'anunci d'aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

Les tramitacions assistides TA9, TA11, TA12 i TA13, s'han modificat mitjançant el decret 2017-1322. L'anunci d'aquesta modificació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

L'Annex de la tramitacio assistida 14 (TA14), s'ha ampliat mitjançant el decret 2017-1421. L'anunci d'aquesta ampliació s'ha publicat al BOPB de 20 de desembre de 2017.

La Tramitació Assistida TA 14 es va modificar mitjançant el Decret 2018-0573 i 2018-0776, per tal d'incloure-hi els equips elevadors i les bastides autoritzades.

La incorporació de la tramitació TA15 s'ha aprovat mitjançant decret 2018-0929. L'anunci d'aquesta incorporació esta pendent de publicació al BOPB.

Arxius Adjunts

Imatges relacionades