Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cartera de tramitacions assistides

La Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) és la definició normalitzada del conjunt de tramitacions administratives municipals, denominades tramitacions assistides (TA), realitzades presencialment pel ciutadà a les dependències de l'Ajuntament, en un sol acte, mitjançant assistència del personal al servei de l'ens local.

Aquesta s'ha creat mitjançant decret 2014-0265, de 28 d'abril de 2014 (com enllaç figura la publicació de l'anunci corresponent a aquesta resolució al BOPB de 22 de maig de 2014). Per decrets 2015-0763, de 3 de setembre de 2015 i 2015-0778, de 9 de setembre de 2015 s'ha procedit a complementar la regulació del sistema de funcionament de la cartera (com a document informatiu s'incorpora una nota que incorpora el text refós corresponent a les regles que regulen el funcionament d'aquest sistema de tramitació). 

La incorporació de tramitacions assistides s'efectuarà per mitjà d'un procediment resolt per decret i les dades s'incorporaran a la informació del tràmit corresponent disponible a la web municipal.


Fins al 13 d'agost de 2018 s'han incorporat un total de 15 tramitacions:

TA1: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: atorgament

TA2: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: transmissió

TA3: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: expedició de duplicat de títol del dret

TA4: Llicència d’ocupació privativa del domini públic funerari municipal: renúncia

TA5: Autorització d’obertura de nínxol per inhumació

TA6: Autorització per exhumació (trasllat dintre del mateix recinte municipal)

TA7: Autorització per exhumació (trasllat fora del recinte del cementiri municipal)

TA8: Llicència d’ocupació privativa del domini públic municipal per a la celebració de matrimoni civil

TA9: Llicència d’ocupació privativa del domini viari no accessòria d’obres, sense transformació

TA10: Tarjeta d'aparcament de vehicles individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

TA11: Atorgament de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA12: Renúncia a llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA13: Canvi de titularitat de llicència d'entrada i sortida de vehicles d'espais públics municipals a finques privades

TA14: Llicència d’ocupació privativa del domini viari relacionada amb obres, inclòs equips elevadors i bastides autoritzades amb la preceptiva llicència urbanística.

TA15: Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses de bars i restaurants per tal d'establir usos comercials vinculats a establiments.

La incorporació de les tramitacions TA1 a TA9 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0185 (complementat amb decret 2015-0204). L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 2 d'abril de 2015).

La incorporació de la tramitació TA10 s'ha aprovat mitjançant decret 2015-0929. L'anunci corresponent a aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 26 d'octubre de 2015.

La incorporació de les tramitacions TA11 a TA13 s'ha aprovat mitjançant decret 2016-0272. L'anunci corresponent a aquestes incorporacions s'ha publicat al BOPB de 6 d'abril de 2016.

La incorporació de la tramitació TA14 s'ha aprovat mitjançant decret 2017-1323. L'anunci d'aquesta incorporació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

Les tramitacions assistides TA9, TA11, TA12 i TA13, s'han modificat mitjançant el decret 2017-1322. L'anunci d'aquesta modificació s'ha publicat al BOPB de 24 de novembre de 2017.

L'Annex de la tramitacio assistida 14 (TA14), s'ha ampliat mitjançant el decret 2017-1421. L'anunci d'aquesta ampliació s'ha publicat al BOPB de 20 de desembre de 2017.

La Tramitació Assistida TA 14 es va modificar mitjançant el Decret 2018-0573 i 2018-0776, per tal d'incloure-hi els equips elevadors i les bastides autoritzades.

La incorporació de la tramitació TA15 s'ha aprovat mitjançant decret 2018-0929. L'anunci d'aquesta incorporació esta pendent de publicació al BOPB.

Arxius Adjunts

Imatges relacionades