Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigents  posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat.

Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l’Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia.

Termini de presentació:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Quin cost té:

La tramitació de la transmissió d'una llicència està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

Si és possible la formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l'activitat. 
En cas d'actuar mitjançant representant legal s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua. 

Cal aportar:

  •  Comunicació segons model normalitzat.
  •  Declaració conjunta de transmissió de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou.
  •  DNI del sol·licitant i/o representant
  •  DNI de l'anterior titular i/o representant
  •  En cas de societats, NIF i poders del representant
  •  Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011.
  •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

  •  Presencial    Excepte activitats sotmeses a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, quina tramitació ha de ser obligatòriament telemàtica.

     

 

Arxius Adjunts