Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia activitats recreatives

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament o modificar un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Observacions:

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Termini de presentació:

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu l’inici.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  Comunicació prèvia segons model normalitzat.
 •  DNI del sol·licitant i/o representant
 •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
 •  Projecte bàsic amb memòria ambiental (estudi d’impacte acústic), signat per un tècnic competent.
 •  Certificació FAVORABLE, general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació exigibles.
 •  Certificacions ambientals específiques FAVORABLES, establertes en l’Ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques emeses per una entitat col·laboradora de l’Administració.
 •  Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 •  Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:

  • Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  • Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 •  Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.
 •  Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.
 •  Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 •  Si l’activitat s’emplaça en un espai natural protegit, declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 •  Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 •  Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 •  Model d’autoliquidació i resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts