Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACT.03 - Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici o la modificació d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal•lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Observacions

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Cal aportar:

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat.
 • DNI del sol·licitant i/o representant.
 • En cas de societats, el NIF i poders del representant.
 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent. (2 exemplars)
 • Certificació FAVORABLE, general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis i per la resta de normes d'aplicació exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel tècnic competent o bé pel director de l'execució del projecte. (2 exemplars)
 • Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:
 • Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
 • Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).
 • Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de la matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’un pòlissa de responsabilitat civil adequada.

DOCUMENTACIÓ SECTORIAL (SI S'ESCAU)

 • Certificacions ambientals específiques FAVORABLES, establertes en l'Ordenança per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques emeses per una entitat col·laboradora de l'Administració.
 • Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 • Declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seba publicació, si escau.
 • En el cas d’activitats ramaderes , el pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe FAVORABLE pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.
 • Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació d’obres.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

 

Termini de presentació:

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Canals de tramitació:

 •  Presencial

   

Arxius Adjunts