Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

És el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on s'exerceix una activitat, mitjançant el qual les persones o empreses titulars d'una activitat, comuniquen davant l’Ajuntament dades relatives a l’inici o la modificació d’una activitat, incorporant a dita comunicació un certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits normatius.

Se sotmeten a aquest règim les activitats incloses en l’Annex II de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que s'han d'acompanyar, entre d'altres, de certificació tècnica, així com aquelles no incloses als annexes d’aquesta Llei, ni als annexes de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa del establiments públics i les actvitats recreatives, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

Termini de presentació:

La Comunicació es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quin cost té:

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22 en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol excercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  •  DNI del sol•licitant i/o representant
  •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
  •  Apoderament "apud acta" en cas de que s'actui com a representant en formulari oficial
  •  Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d'activitat sotmesa a Comunicació en formulari oficial, degudament complimentat i que ha d'incorporar necessàriament:

   • Plànol d’emplaçament amb referència cadastral (E: 1/500) 
   • Plànol de planta acotat (E: 1/100)), amb superfícies útils, usos, distribucions i, en el que consti els elements de l’activitat (zona de magatzem, zona de públic, mobiliari, maquinària, etc ) i les instal·lacions (instal·lacions elèctriques bàsiques, enllumenat d’emergència, instal·lacions de climatització i ventilació, sanitaris, extintors, i altres mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius). Inclòs plànol de detall amb la planta i secció de la zona d’accés que determini les condicions d’accessibilitat.
   • Plànol de secció acotat (E: 1/100 o 1/50) amb indicació de les alçades. 

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts