Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració responsable d'obertura

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d’intervenció sectorial (ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d’ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. 

 

Termini de presentació:

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quin cost té:

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol excercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  DNI del sol•licitant i/o representant
 •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
 •  Memòria amb informació suficient de l’activitat: emplaçament, característiques, horaris i treballadors, etc.

  Plànols signats pel titular: 
  • Plànol d’emplaçament amb referència cadastral (E: 1/500) 
  • Plànol de planta acotat (E: 1/100)), amb superfícies útils, usos, distribucions i, en el que consti els elements de l’activitat (zona de magatzem, zona de públic, mobiliari, maquinària, etc ) i les instal·lacions (instal·lacions elèctriques bàsiques, enllumenat d’emergència, instal·lacions de climatització i ventilació, sanitaris, extintors, i altres mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius). Inclòs plànol de detall amb la planta i secció de la zona d’accés que determini les condicions d’accessibilitat.
  • Plànol de secció acotat (E: 1/100 o 1/50) amb indicació de les alçades. 

 •  Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis:

  • Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  • Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 •  Model d’autoliquidació i resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent

Canals de tramitació:

 •  Presencial

   

Arxius Adjunts