Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència administrativa per tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

Normativa: 

 • Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Ordenança municipal sobre tinença d’animals (BOP núm. 313 de 30.12.2000, modificació BOPB de 12.11.2014 i correcció d'errades BOPB 23/02/2015).
 • Ordenança fiscal número 37, Taxa per la tinença prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.


Què és?

És el permís que és necessari per poder ser propietari o conduir per la via i zones públiques els gossos considerats potencialment perillosos d'acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Quins gossos són considerats potencialment perillosos?

 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: American Staffodshire Terrier / Akita Inu / Bullmastiff / Dòberman / Dog Argentí / Dog de Burdeos / Fila Brasileiro / Mastí Napolità / Pit Bull Terrier / Presa Canari / Staffordshire Bull Terrier / Rottweiler / Tosa Inu.
 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Els que per les seves característiques es corresponguin en totes o la majoria de les esmentades a l'annex 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

Qui pot demanar la llicència?

 • Persones majors de 18 anys que posseeixin un animal considerat potencialment perillós.
 • Persones majors de 18 anys que condueixin un animal considerat potencialment perillós als espais públics.
 • Els menors d'edat no poden posseir ni conduir animals d'aquest tipus.

On es fa?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Frutiós de Bages

Plaça de la vila, 1

Telèfon 93 878 97 00

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Dijous de 17:00 a 19:00 h

Com i quan es fa?

Presencialment durant tot l’any, presentant la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud/renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infracció greu o molt greus.
 • Certificat negatiu d'antecedents penals original  i/o autorització de consulta de dades a altres administracions públiques.
 • Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil on han de figurar les dades de l'animal (cobertura no inferior a 120.000 euros).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.
 • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.

Quin cost té?

En el moment de realitzar la sol·licitud de llicència i/o renovació es pot formalitzar la autoliquidació de les taxes previstes en la Ordenança fiscal núm. 37, que regula la taxa per la tinença prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia de 40,00 euros (tramitació llicència) i 20,00 (tramitació renovació).

Per aquest any 2021, d'acord amb l'article 8.4 de l'Ordenança fiscal núm. 37, la taxa per la tinença prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia tindrà una bonificació del 50% quan l'animal hagi estat adoptat a una protectora.

Com finalitza el tràmit?

El tràmit finalitza al enviar al sol·licitant el documenta acreditatiu de la llicència que l'avali davant dels requeriments de documentació que li poden sol·licitar les autoritats competents. En tràmit simultani es practicarà la inscripció de l'animal en el cens municipal (apartat gossos potencialment perillosos).

Observacions

La llicència té una validesa de cinc anys i pot ser renovada per períodes successius.

Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents:

 1. Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
 2. Les portes de les instal•lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar obrir ells
  mateixos els mecanismes de seguretat.
 3. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

Durant el període de durada de la llicència s'ha de complir amb l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb la normativa vigent, que s'haurà d'acreditar cada any davant de l'Ajuntament.

Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència han de ser comunicades a l'Ajuntament en el termini de 15 dies.

La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs públics ha de dur el document que acrediti la llicència administrativa i la inscripció de l'animal al Registre Municipal.

 

Arxius Adjunts