Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLICÈNCIES TIPUS A

El règim de llicències tipus A és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una llicència i requereix preceptivament un projecte facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, circumstància aquesta que determina el termini per resoldre i notificar.
LLICÈNCIA TIPUS AA

Moviments de terra superiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en algun punt, o superiors a 1.500 m3 de volum de terres o les esplanacions dels terrenys superiors a 1.000 m2 de superfície.

LLICÈNCIA TIPUS AB, AC, AD, AH, AO, AL

AB) Construcció d’edificis de nova planta o d’ampliació dels edificis existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. AC) Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. AD) Demolició total o parcial d’edificis i construccions i instal·lacions existents que afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent o afecten façanes, mitgeres, cobertes o a la distribució interior. AH) Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents. AO) Canvi dels edificis a un ús residencial. AL) Obres d’intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, arqueològica o urbanística.

LLICÈNCIA TIPUS AI

Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministraments d’energia, d’aigua de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

LLICÈNCIA TIPUS AK

Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

LLICÈNCIA TIPUS AF

Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals superiors a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2.

LLICÈNCIA TIPUS AN

Instal·lacions de bastides amb una alçada superior als 2 metres d’alçada.

LLICÈNCIA TIPUS AJ

Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació o que comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.