Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLICÈNCIES TIPUS B

El règim de llicències tipus B és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una llicència i no requereix preceptivament un projecte facultatiu com a part de la documentació pel seu atorgament, sinó que en virtut d’aquesta ordenança, s’exigeix només una documentació descriptiva i gràfica de l’actuació. Per tant, en aquest règim de llicències el termini per resoldre o notificar serà el dels procediments de llicència en els quals no es requereix projecte facultatiu.
LLICÈNCIES TIPUS BA

Moviments de terra inferiors a 1,5 metres d’altura respecte el terreny natural en qualsevol punt, i inferiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys inferiors a 1.000 m2 de superfície.

LLICÈNCIES TIPUS BB

Demolició parcial d’edificis i construccions existents que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; ni el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, ni afecten façanes, mitgeres, cobertes ni a la distribució interior.

LLICÈNCIES TIPUS BC

Acumulació de residus i/o el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

LLICÈNCIA TIPUS BD

Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals superiors a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2.

LLICÈNCIA TIPUS BF

Parcel·lacions urbanístiques o declaració de la seva innecessarietat i divisió de terrenys.

LLICÈNCIA BG

Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions.

LLICÈNCIA TIPUS BH

Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa que comporti increment d’habitatges o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.