Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS C

El règim de comunicació tipus C és aquell en el qual el títol administratiu legitimador de l’actuació és, en tot cas, una comunicació i es requereix de la documentació específica que per cada tipus s’indicarà.
COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CA I CB

CA) Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents que comporten fonamentació, elements estructurals o cobertes d’obra que requereixen projecte tècnic segons l’article 33.2 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. CB) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que comporten una alteració substancial (quan afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent).

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CC

Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que no comporten un alteració substancial, però comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la coberta o en la distribució interior.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CD

Instal·lació de rètols comercials que identifiquen els establiments i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge exterior de la edificació.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CE

Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial, sense necessitat de realització d’obres.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CF I CG

CF) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2. CG) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CJ

Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i que no comporten un alteració substancial del projecte autoritzat.

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS CK

Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.