Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS D

El règim de comunicació tipus consisteix en la subjecció a un comunicació prèvia de caràcter simplificat, en raó a l’escassa entitat de l’actuació, i que pot realitzar-se sempre mitjançant una tramitació assistida en la qual, voluntàriament, el comunicat complimenta la seva comunicació amb l’assistència d’un funcionari, el qual valida, al mateix temps, la correcció tècnica de l’activitat comunicada, sense que això suposo cal declaració sobre la legalitat de l’actuació que materialment acabi realitzant-se.
COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS D

DA) Tancament de solars amb elements reixats. DB) Realitzar treballs d’anivellament que no alterin en algun punt, en més de un metre, les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l’amidament de l’altura reguladora de l’edifici. DC) Substitució de fusteria exterior, sense alteració de les dimensions dels forats. DD) Substitució de fusteria interior, sense alteració de les dimensions dels forats. DE) Substitució de sanitaris, mobles fixes de cuina, banys, safareig que no comportin canvi de distribució. DF) Paviments i enrajolats que no comportin afectació estructural de l’edifici. DG) Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes inclinades/planes no transitables o dels seus elements que no comportin afectació estructural de l’edifici. DH) Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes planes transitables (terrasses) o dels seus elements que no comportin afectació estructural de l’edifici. DI) Aplacat, arrebossat o enguixat de façana. DK) Reparar façanes, balcons i/o baranes sense afectacions estructurals i sense modificar la composició exterior. DL) Arrebossat, enguixat i/o pintat de parets i/o sostres interiors. DM) Col·locar comptadors d’instal·lacions en façanes d’edificis no inclosos al catàleg de protecció. DN) Obres de mer ornament, conservació, manteniment, reparacions puntuals i no estructurals que es realitzin en habitatges i que no modifiquin envans ni parets de càrrega. DO) Edificis, construccions o instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents, que no requereixin projecte tècnic, sense fonamentació, ni elements estructurals, ni cobertes d’obra. DP) Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents, que no requereixin projecte tècnic, que no comporten una alteració substancial, sense canvis en façanes, mitgeres, coberta o distribució interior (no inclòs en els altres tipus de comunicacions tipus D).