Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de bonificació IVTM per vehicles +30 anys

Formulari de sol·licitud de bonificació de l'impost per vehicles de transmissió mecànica per vehicles històrics o de més de 30 anys d'antiguitat.

S'estableix una bonificació del 100% de la quota de l'impost a favor dels titulars d'aquests vehicles.

Per poder gaudir de la bonificació s'haurà de presentar sol·licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del benefici.

Per acreditar les característiques dels vehicles, els interessats hauran d'adjuntar a la sol·licitud còpia de la documentació tècnica i del permís de circulació del vehicle.

Aquesta bonificació té efectes des del seu atorgament i serà vigent mentre es mantinguin els requisits que la van motivar o fins la baixa definitiva del vehicle davant el servei de trànsit.

Caldrà aportar:

o Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
o Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica.
o Fotocòpia compulsada DNI del sol·licitant.
o Fotocòpia compulsada DNI del representant (si escau).
o Fotografies exteriors i interiors del vehicle que puguin acreditar el correcte estat de conservació

I  a més:

En el cas de vehicles històrics, als que es refereix l’article 1 del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics:
o Certificació de la catalogació com a vehicle històric per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de vehicles amb una antiguitat superior a 30 anys considerats d’interès històric per la seva conservació:
o Certificació que asseguri que els vehicles reuneixen les condicions i els requisits d’interès històric emesa per les entitats amb caràcter d’associació sense ànim de lucre, inscrites en el Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Termini de presentació:

Fins el 12 d'abril de 2017 per gaudir de la bonificació de l'impost en l'exercici 2017.

Quin cost té:

La realització d'aquest tràmit és gratuïta.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular del vehicle o el seu representat degudament autoritzat.

Arxius Adjunts