Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACT.01 - Sol·licitud de llicència ambiental

La sol·licitud de llicència ambiental municipal és el tràmit que han de portar a terme els titulars d'activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment, les quals es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:
• En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
• Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

 

Termini de presentació:

Previ a l'inici de l'activitat

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  Sol·licitud segons model normalitzat.
 •  DNI del sol·licitant i/o representant
 •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
 •  Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat per un tècnic competent.
 •  Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada, la informació següent:

  • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
  • En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.

 •  Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal•lacions a la llicència atorgada.
 •  Declaració responsable del tècnic competent sobre la seva habilitació segons model normalitzat.
 •  Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
 •  En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i continguts determinats al Decret 136/2009.
 •  Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
 •  Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
 •  Estudi d’impacte ambiental, si escau.
 •  Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat projectada, si escau.
 •  En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.
 •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts