Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Es l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l’Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives:

- A la sol·licitud d'autorització ambiental.

- Amb l'estudi d'impacte ambiental de les activitats extractives de l'Annex I.3 de la LPCCA.

- A la formulació de consulta prèvia prevista per activitats dels annexos II, III i IV de la LPCAA, si estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental.

- Prèvia formulació de comunicació prèvia ambiental, quan es vol utilitzar per un ús concret, en edificacions existents construïdes sense un ús específic.

 

Termini de presentació:

Prèviament a l’inici de l’activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  •  Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  •  Document que acredita la representació, si escau.
  •  Plànol de l’emplaçament de l’activitat.
  •  Memòria descriptiva de l’activitat

    Signada per un tècnic competent on constin: les característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis municipals.

  •  Documentació que requereixi la legislació d’accidents greus, si escau. (2 exemplars).
  •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts