Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'inscripció al Cens Municipal d'Animals Domèstics

Normativa

  • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels animals.
  • Decret 328/1998, de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.
  • Ordenança municipal sobre tinença d’animals.

Què és?

És el tràmit mitjançant el qual les persones propietàries de gats, gossos o fures, que resideixin de manera habitual al municipi inscriuen els seus animals al Cens Municipal d’Animals de Companyia de Sant Fruitós de Bages.

On es fa?

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Plaça de la Vila, 1
Telèfon: 93 878 97 00

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
Dijous tarda de 17:00 a 19:00 h

Com i quan es fa?

La inscripció de l’animal en el registre s’ha de fer en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de naixement, o bé en el termini de 30 dies des de la data d’adquisició.

Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal d’animals, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d’un microxip i amb el patró d'ADN, només en el cas de gossos, amb els marcadors que a tal efecte estan definits en l'article 22è de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals.

El tràmit es pot fer presencialment durant tot l’any, presentant la documentació següent:

  • Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal (segons model normalitzat)
  • DNI de la persona propietària de l’animal
  • Cartilla veterinària
  • Document acreditatiu del sistema d’identificació
  • Document acreditatiu de la identificació mitjançant patró d'ADN de l'animal (només gossos)

Terminis

La inscripció al cens municipal produeix efectes des del moment en que es presenta la documentació de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Observacions

També cal comunicar al cens municipal d’animals la cessió, el canvi de residència de l’animal o qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, en el termini de 30 dies.

La baixa per defunció de l’animal, que també s’ha de comunicar al cens municipal d’animals en el termini de 30 dies, ha d’anar acompanyada d’un certificat del professional veterinari que n’acrediti dit fet.

Els gossos potencialment perillosos hauran de tramitar també la corresponent llicència de tinença i/o conducció.

Arxius Adjunts