Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb taules i cadires

L'objecte és regular el procediment i les condicions necessàries per l’autorització o denegació de l’ocupació de sòl de domini públic ( via pública, voreres, places, etc ) mitjançant la instal.lació de terrasses i altres elements de mobiliari similars als serveis d’establiments de restauració ( bars, restaurants, granges i semblants ).

Tota autorització per l’ocupació de la via pública i altres espais públics amb taules i cadires o qualsevol altre tipus d’elements, inclosos els necessaris per desenvolupar les activitats de carrer autoritzables, es regiran per la present normativa, amb la consideració prèvia de que tot el que no estigui expressament contemplat en aquestes no és autoritzable.
No es pot instal·lar cap terrassa ni modificar-ne el nombre de taules i elements auxiliars autoritzats sense la corresponent llicència municipal. La sol·licitud s’haurà de formalitzar en el imprès habilitat per aquesta finalitat on hauran de constar totes les dades i la documentació necessàries per la seva tramitació.
Qualsevol modificació substancial d’algun dels paràmetres de la llicència d’ocupació de via pública atorgada serà motiu de comunicació prèvia per adequació de la mateixa.
Només podran obtenir la llicència d’ocupació de la via pública els titulars d’establiments que tinguin la preceptiva llicència / comunicació d’activitat, amb control inicial de caràcter favorable (si procedeix), i que, en el seu cas, acreditin estar al corrent de pagament de la taxa
d’ocupació del període anterior al sol·licitat.
S’entendrà que l’ocupant de la via pública és el mateix titular que figura com a explotador de l’establiment. Les autoritzacions concedides per l’ocupació de la via pública seran intransmissibles, llevat que s’hagi produït el canvi de titularitat de l’activitat principal.
Serà condició indispensable per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via pública que el titular de l’establiment estigui en possessió d’una pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil de l’establiment extensiva als elements instal·lats a la via pública, i amb cobertura de les quanties mínimes indicades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Termini de presentació:

Al Inici de les corresponents temporades

Quin cost té:

Ocupació temporal (maig - octubre) per metre ² / temporada (temporada alta): Zona vorera 20,64 € Zona calçada 25,80 € Preu mensual - zona vorera 3,80 € Preu mensual - zona calçada 4,73 € Ocupació temporal (novembre - abril) per metre ² / tem

Quan es dóna resposta:

Una vegada presentada la sol·licitud, juntament amb el croquis, identificació de l'activitat o activitats vinculades a l'ocupació (titular i denominació comercial de l'establiment respecte a l'activitat del qual es formula la sol·licitud), còpia de la pòlissa vigent d'assegurança de responsabilitat civil de l'establiment extensiva als elements instal·lats a la via pública i rebut de l'autoliquidació pagada, és decidirà per decret, si es donen, les condicions necessàries per l'autorització o denegació de l'ocupació de sòl de domini públic

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts