Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud informe prèvi en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Cal aportar:

  • Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.
  • Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat)
  • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
  • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis.
  • En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua, d'acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts