Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud per contraure matrimoni civil a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Com realitzar el tràmit:
Per formalitzar la reserva de l’ús de la sala de plens, haurà de presentar-se al registre de l’Ajuntament la documentació necessària.

L’òrgan responsable de la liquidació i recaptació de la taxa és la Tresoreria municipal.

El formulari disponible al següent enllaç conté la documentació necessària per fer la sol•licitud d’ambdós tràmits ( sol.licitud d’ús de la Sala de plens i model d’autoliquidació de la taxa ).

La normativa que regula la taxa es troba continguda a l’ordenança fiscal núm. 26, Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’instal.lacions municipals.

Per agilitzar el tràmit es recomana omplir els impresos amb lletra clara.

Quin cost té:

El preu del servei està especificat a l'ordenança Fiscal 26. Podeu trobar dita ordenança als documents adjunts.

Cal aportar:

  •  Instància de sol·licitud de matrimoni civil a l’Ajuntament, on s’ha d’indicar el dia i hora reservats ( una còpia es farà arribar al registre civil per la seva unió a l’expedient).

     

  •  Justificant del pagament de la taxa corresponent (una còpia es farà arribar al registre civil per la seva unió a l’expedient).

Canals de tramitació:

  •  Presencial

Arxius Adjunts