Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions Generals 2019

Convocatòria d'eleccions pel dia 28 d'abril de 2019


Mitjançant Reial Decret 129/2019, de 4 de març , publicat al BOE núm. 55 de 5 de març de 2019, s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions generals, que tindran lloc el dia 28 d’abril de 2019.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els diputats i diputades que integraran el Congrés dels Diputats i els senadors que integren el Senat de conformitat amb el règim electoral vigent .

Respecte al Congrés de Diputats la circumscripció de Barcelona n'elegeix 32, la de Girona 6, la de Lleida 4 i la de Tarragona 6.

Respecte al Senat a cada circumscripció provincial s'escullen 4 senadors.

Cens electoral

Servei de consulta del cens electoral (de l’11 al 18 de març, inclosos)

En relació amb la present convocatòria d’eleccions generals s’informa que des del dia 11 fins al 18 de març de 2019 (ambdós inclosos) es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 de gener de 2019: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions són la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Plaça de la Vila, 1, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00 hores
- Dijous: de 16:30 a 19:00 hores

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admesos son els emesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadel Ministeri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 19 de març de 2019.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, tenint-hi dret.

No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra que s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (1 de gener de 2019), havent-se d'exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions).

La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al públic.

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral:

Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona
Telèfon: 932.957.498
Fax: 933.10.19.23

L'atenció al públic de l'Oficina del Cens Electoral es realitzarà al telèfon 901.101.900, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

El dia de la votació (28 d'abril), l'horari del servei d'informació serà de 8:00 a 20:00 hores, ininterrompudament.

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 11 de març de 2019 es publicarà la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions a Corts Generals 2019.

Enguany, hi ha dues novetats en els locals electorals i en la distribució de meses:

- Canvia la ubicació del local electoral de Pineda de Bages, del local de l’Associació de Veïns, a l’escola La Flama, situat al carrer Comtes de Barcelona, s/n

- S’incrementa en 1 el nombre de meses, essent la nova distribució la següent:

o CEIP Pla del Puig: secció 1 (meses 01-001-A i 01-001-B) i secció 5 (meses 01-005-A i 01-005-B).
o CEIP Monsenyor Gibert: secció 2 (messes 01-002-A i 01-002-B) i secció 6 (meses 01-006-A i 01-006-B)
o Escola La Flama: secció 4 (mesa 01-004-U)

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web.

Al costat d'aquesta pàgina podreu visualitzar la Nova divisió de seccions censals que estarà vigent d'ara endavant.

A l’efecte d’informar els electors, entre els dies 1 i 9 d’abril, l’Oficina del Cens Electoral enviarà les targetes censals que informen de la secció, mesa i local on correspon votar a cadascú i comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses.

El telèfon d’atenció al públic de l’Oficina del Cens Electoral és el 901.101.900. L’horari de funcionament d’aquest servei en dies laborables, serà de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. El dia de la votació, l’horari de servei serà de 8:00 a 20:00 hores ininterrompudament.

Locals electorals a Sant Fruitós de Bages

Enguany, s’ha establert una nova divisió censal que afecta al local i mesa on heu de dirigir-vos.

Addicionament, el local electoral del barri de Pineda de Bages s’ha traslladat a l’escola La Flama. Per tal de facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda, s’ha habilitat un pas pavimentat des de la porta d’accés fins al mòdul on s’ubica la mesa electoral.

Així doncs, a partir d’aquesta convocatòria, per poder exercir el vostre dret de vot, us haureu d’adreçar als següents locals electorals:

- Escola Pla del Puig: Av. de Sant Joan, s/n
- Escola Monsenyor Gibert: Plaça Pau Casals, 1
- Escola La Flama: Carrer Comtes de Barcelona,, s/n

A la part dreta de la pantalla hi trobareu els plànols d’accés i distribució d’aules dels locals anteriorment esmentats.

Vot per correu

Per aquelles persones que no poden votar presencialment el dia 28 d’abril, a partir del dia 5 de març és possible de sol.licitar a les Oficines de Correus els impresos per a exercir el dret de vot per correu.

Els terminis són els següents:

- Pels electors residents a Espanya (àmbit CER): del 5 de març fins el 18 d’abril de 2019.
- Pels electors residents a l’estranger (àmbit CERA): del 5 de març fins el 30 de març de 2019 (termini ampliat fins el dia 1 d’abril, inclòs)
- Pels electors temporalment absents: del 5 de març fins el 30 de març

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral enviarà la documentació als sol.licitants en termini.

Us informem, també, que aquelles persones que han sol.licitat el vot per correu no podran votar presencialment a la mesa electoral.

Podeu consultar el procediment aquí .

Per a més informació, podeu veure la seu electrònica de Correus:
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363186877288/sidioma=ca_ES

Ampliació de terminis: personal militar destacat fora del territori nacional i electors residents-absents que viuen a l’estranger (CERA)

La Junta Electoral Central ha aprovat, en sessió de 18 de març, l'ampliació del termini inicialment previst pel dipòsit a les oficines de Correus del vot per correu del personal militar embarcat en vaixells de l’Armada o que es trobi destacat fora del territori nacional.

El termini queda prorrogat fins el dia 25 d’abril de 2019 , sempre que el dipòsit de les trameses es realitzi abans de les 14:00 hores a l’oficina principal de Correus a Madrid.

En sessió de 29 de març de 2019, la Junta Electoral Central ha ampliat, de forma urgent i amb caràcter excepcional, el termini per a la sol.licitud de vot dels electors residents-absents que viuen a l’estranger (CERA) fins el dia 1 d’abril de 2019 (inclòs) , a l’haver existit dificultats tècniques per la petició per via telemàtica.

 

Accessibilitat del procés electoral: informació

L’accessibilitat dels processos electorals té dues vessants: la de les persones que acudeixen al local a votar i la de les persones designades com a membres de mesa.

En aquesta secció, us fem un resum de la documentació relativa a l’accessibilitat del procés electoral present que podreu trobar en aquesta pàgina i en la qual hi trobareu informació diversa:

- Guia sobre accesibilidad: Elecciones Generales 2019 (Ministerio del Interior):

o Informació sobre la prestació de medis de transport gratuïts adequats per les persones amb discapacitat motriu que ho sol.licitin (subjecta a disponibilitat pressupostària);
o Com presentar certificats de discapacitat per a presentar una excusa en cas de designació com a membres de mesa.
o Com sol.licitar serveis gratuïts per a persones sordes o amb discapacitat auditiva que formen part de la mesa electoral (interpretació de llengua de signes i bucle d’inducció magnètica);
o Com té lloc el procediment de votació accessible.
o Recomacions generals.
o Oficines i telèfons de contacte on sol.licitar-ho.

- Guia sobre accesibilidad: Elecciones Generales 2019 . Versión de lectura fàcil (tríptic): la mateixa informació en format reduit

- Guia explicativa de la carpeta del vot accessible “Eleccions a Corts Generals” (en català i en castellà): contingut de la carpeta de vot accessible i instruccions per a emetre el vot.

- Voto y accessibilitat (Ministerio del Interior) :

o Vot de les persones amb discapacitat
o Vot per correu per persones amb problemes de mobilitat: gratuït at de la certificació mèdica i del poder notarial
o Procediment de votació accessible

Vot accessible (Braille)

Per aquelles persones amb discapacitat visual superior a un 33% o que siguin afiliats a la ONCE, és possible demanar el vot accessible, en format Braille.

Podeu consultar el procediment aquí .

Vot de persones amb discapacitat

S’ha publicat al BOE núm. 62, de 13 de març de 2019, la Instrucció 5/2019, de 11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.

Aquesta disposició ha estat modificada per la Junta Electoral Central per la Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, que dóna nova redacció a la Instrucció 5/2019, de 11 de març, sobre aplicació de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat

En aquesta disposició s’estableix l’obligació que l’Oficina del Cens Electoral ha d'incorporar al cens a totes aquelles persones que hagin estat excloses com a conseqüència de resolucions judicials de naturalesa civil de privació del dret de sufragi actiu, garantint així el seu dret al vot.

Igualment, en cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la formulació personal de la sol·licitud, l'existència s'ha d'acreditar per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta, aquella podrà ser efectuada en nom de l'elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector i sense que en el mateix puguin incloure diversos electors, ni una mateixa persona representar més d'un elector. La Junta Electoral comprovarà, en cada cas, la concurrència de les circumstàncies esmentades.

Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals

Per les eleccions del 28 d’abril de 2019 s'ha convocat Ple extraordinari pel dilluns 1 d’abril de 2019, a les 13:30 hores, a la sala de Plens, als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses.Podeu veure la seva convocatòria al decret num. 2019-0323, d'11 de març, que s'adjunta a la pàgina.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que assoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Les comunicacions de designació seran firmades pel secretari municipal conforme la delegació efectuada per la Junta Electoral de Zona de Manresa per acord adoptat en sessió celebrada el dia 11 de març de 2019.

Les persones designades poden presentar excusa en el termini de 7 dies naturals des de la recepció de la notificació. Aquestes es poden presentar de forma presencial davant la Junta Electoral de Zona (dependències del Jutjat Mixt núm. 7 de Manresa, al carrer Arbonés, núm. 28-39, de Manresa, , de 09:00 a 14:30 de dilluns a divendres - telèfons 93 693 05 49)També es podran trametre al número de fax 93 693 04 88 i per correu electrónic a jez_manresa@gencat.cat.

S'adjunten models d'escrit per la formulació d'excuses (veure documents adjunts)

Podeu consultar, a tal efecte, el text consolidat de la Instrucció 6/2011 sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals .

Com documents annexos s'incorporen les còpies del manual per als membres de les meses electorals editats pel Ministeri d'Interior.

Documentació a adjuntar a les excuses

Per ordre de la Junta Electoral de Zona de Manresa, totes les excuses que es presentin han d’adjuntar obligatòriament la següent documentació:

1. El full de les al·legacions emplenat i signat per la persona qui ho sol·liciti.
2. Fotocopia de la documentació que acredita el motiu.
3. Fotocopia del DNI

Sessió informativa adreçada als membres de les meses electorals (titulars i suplents)

DIJOUS, 25 D’ABRIL DE 2019, A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 25 d’abril de 2019 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions generals que es celebraran el 28 d’abril de 2019.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

Candidatures proclamades

Al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'han publicat els anuncis corresponents a les candidatures proclamades, que són les que participaran al procés electoral convocat (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019 ( i esmenes de 3 i 5 d’abril) .

Dades de participació

Mesa electoral Electors
(inclou declaracions censals d'alta)
Participació (inclou votació interventors no censats) % Participació Vots nuls Vots en blanc
01 001 A 436 330 75,69% 0 0
CEIP Pla del Puig
01 001 B 492 406 82,52% 4 1
CEIP Pla del Puig
01-002-A 468 373 79,70% 1 2
CEIP Monsenyor Gibert
01-002-B 498 401 80,52% 5 1
CEIP Monsenyor Gibert
01-003-A 724 616 85,08% 4 1
CEIP Pla del Puig
01-003-B 851 681 80,02% 1 4
CEIP Pla del Puig
01-004-U 787 655 83,23% 2 2
CEIP La Flama
01-005-A 495 401 81,01% 2 2
CEIP Pla del Puig
01-005-B 543 433 79,74% 5 3
CEIP Pla del Puig
01-006-A 578 440 76,12% 1 3
CEIP Monsenyor Gibert
01-006-B 676 534 78,99% 0 4
CEIP Monsenyor Gibert
total 6.548 5.270 80,48% 25 23

Resultats electorals

Eleccions Generals 2019 dades participació
         
total electors 6.548  
         
total votants 5.270  
         
% participació 80,48%  
         
28/04/2019
CEIP PLA DEL PUIG CEIP MON. GIBERT CEIP PLA DEL PUIG LA FLAMA CEIP PLA DEL PUIG CEIP MON. GIBERT
01 001 A 01 001 B 01 002 A 01 002 B 01 003 A 01 003 B 01 004 U 01 005 A 01 005 B 01 006 A 01 006 B TOTALS
Partit del Socialistes de Catalunya 44 44 98 104 110 119 31 72 76 95 109 902
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) 7 7 1 6 2 6 3 2 7 6 12 59
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes 114 161 110 116 204 220 193 148 154 134 171 1725
Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's) 20 23 39 30 61 72 48 35 41 37 49 455
Partit Popular - Partido Popular (PP) 8 16 16 14 12 13 43 14 13 6 17 172
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 5
Poble Lliure- Som Alternativa-Pirates de Catalunya- Front Republicà 10 17 6 8 11 26 19 15 13 11 15 151
izquierda en positivo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Partit Comunista del Poble de Catalunya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
Junts per Catalunya-Junts 81 80 38 50 133 148 271 58 61 52 42 1014
En Comú Podem, . Guanyem el canvi           38 48 52 53 58 53 26 41 44 79 101 593
Convergents               1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Recortes Cero- Grupo Verde             0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
Vox               7 5 10 12 18 18 16 10 15 13 10 134
VOTS NULS 0 4 1 5 4 1 2 2 5 1 0 25
VOTS EN BLANC 0 1 2 1 1 4 2 2 3 3 4 23
TOTALS               330 406 373 401 616 681 655 401 433 440 534 5270

Protecció de dades

En data 6 de desembre de 2018, es va publicar al BOE núm. 294, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en quant a la inclusió de l’elector a les llistes del cens electoral que es trametin als partís polítics i a la utilització de mitjans tecnològics i dades personals en les activitats electorals.

En referència a aquesta disposició, el BOE núm. 60, d’11 de març de 2019, es va publicar la Circular 1/2019, de 7 de març, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals relatives a opinions polítiques i enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria per part de partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors a l'empara de l'article 58 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que podeu consultar aquí .

Per a més informació

En referència a aquest procés electoral, podeu consultar les següents seus electròniques:

- Junta Electoral Central

- Junta Electoral Central : Actualitat

- Oficina del Cens Electoral

- Infoelectoral

 Hi trobareu informació diversa sobre:

- Normativa aplicable
- Convocatòria i calendari electoral
- Formacions polítiques: candidatures presentades i proclamades, coalicions establertes, ...
- Directoris i telèfons de les Juntes Electorals
- Conèixer quina Junta electoral correspon al propi municipi
- Cens electoral: consultar les pròpies dades censals, com funciona el cens, certificacions censals, ...
- Modalitats de vot.
- Informació sobre les meses electorals; mètode de designació dels membres de mesa, impediments i excuses admeses, permisos, dietes, manuals per als membres de la mesa, ...
- Dades sobre la campanya electoral
- Models oficials
- Notícies d’actualitat
- Preguntes més freqüents

 

Arxius Adjunts