Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions municipals i al Parlament Europeu de 2019

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019

Comunicació de l'Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

El dia 26 de maig de 2019 es celebraran eleccions municipals i al Parlament Europeu.

En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea i de països que hagin signat amb Espanya un Acord de reciprocitat de vot en eleccions municipals.

Per a la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) l'Oficina del Cens Electoral (OCE) trasllada la següent informació a tots els Ajuntaments:

1. NACIONALS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA (UE)

Els ciutadans de la UE residents a Espanya, que reuneixin els requisits per a ser electors exigits per als espanyols, poden exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals i al Parlament Europeu si manifesten la seva voluntat de vot.

Encara que Regne Unit ha manifestat la seva intenció de sortir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segons l'Acord de la Junta Electoral Central de 3 d'octubre de 2018, els ciutadans del Regne Unit residents a Espanya no han de ser exclosos de la formació del cens electoral de les eleccions municipals i al Parlament Europeu, advertint als interessats que es tracta d'una previsió cautelar que deixarà de tenir efecte si es consuma la separació del Regne Unit el 30 de març de el 2019.

1.1. Normativa

- Resolució de 7 de setembre de 2010, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals dels ciutadans nacionals de països de la Unió Europea .

- Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans nacionals d'altres països de la Unió Europea residents a Espanya.

1.2. Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu

Per facilitar la manifestació de voluntat de vot, l'OCE va enviar en els últims dies d'octubre, o primers de novembre, una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments impresos. Les comunicacions seran remeses únicament als qui l'OCE no s'hagi dirigit en ocasió d'eleccions al Parlament Europeu i municipals anteriors (altes en Padró a partir l'1 de setembre de 2013) i no hagin realitzat la declaració formal. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per internet.

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament 2019 Europeu podran realitzar-se per Internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de la seva residència.

a) Per internet:

Els interessats hauran d'accedir al procediment a través de la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es, acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de manifestació de voluntat de vot. Els que no disposin de certificat electrònic poden fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la CTT inclosa a la comunicació

b) Per correu postal:

Per realitzar la declaració formal de manifestació de vot per correu postal, els interessats hauran d'enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de franqueig

c) a l'Ajuntament de residència:

Mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal (model DFA) proporcionat per la Delegació Provincial de l'OCE a aquest Ajuntament en un fitxer. L'acreditació d'identitat podrà fer-se amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

1.3. Termini

Per a què tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, les altes en Padró i les declaracions formals s'han de fer com a molt tard el dia 30 de gener de 2019.

Les declaracions presentades després del 30 de gener de 2019 incloses les que puguin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'inclouran en el cens vigent de les eleccions de 26 de maig de 2019.

2. NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORDS DE RECIPROCITAT DE VOT PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS.

Els residents a Espanya nacionals de països amb Acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals, que reuneixin els requisits establerts en els mateixos per a ser electors, poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

Els Països amb Acords en vigor són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.

També podran sol·licitar la inscripció dels nacionals d'altres països amb els que s'establissin Acords, si estiguessin en vigor en el termini de sol·licitud establert.

2.1. Normativa.

- Ordre ECC / 1758/2014, de 23 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA / 2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguin nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals.

- Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del cens electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals.

2.2. Condicions per a la inscripció.

Les condicions que han de reunir per tenir dret a la inscripció són:

a) Ser major de divuit anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

b) Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.

c) Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.

d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega). Aquest requisit es podrà justificar aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

2.3. Procediments i termini de sol·licitud

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, en els últims dies del mes de novembre de 2018 l'OCE va remetre una comunicació als estrangers residents a Espanya que reuneixin les condicions establertes en l'apartat anterior, amb les seves dades personals i de residència preimpresos, obtinguts de la informació del Registre Central d'Estrangers i dels Padrons municipals. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot per Internet.

Les sol·licituds d'inscripció es podran realitzar per internet, correu postal o personalment a l’Ajuntament.

a) Per internet:

Per fer la sol·licitud d'inscripció per internet els interessats hauran d'accedir al procediment "Sol·licitud d'inscripció" a través de la seu Electrònica de l'INE, https://sede.ine.gob.es, acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE dels publicats en la mateixa i marcar l'opció de sol·licitud d'inscripció. Els que no disposin de certificat electrònic poden fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitació telemàtica (CTT) inclosa en la comunicació.

b) Per correu postal:

Els interessats hauran d'enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de franqueig.

c) A l'Ajuntament de residència:

Els interessats que considerin que compleixen les condicions de l'Acord podran presentar la sol·licitud personalment en l'Ajuntament, identificant-se amb la seva Targeta d'identitat d'estranger (per als nacionals de Noruega o de Islandia s'admeten a més el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen).

El temps de residència legal a Espanya s'haurà de justificar amb un certificat de residència expedit únicament per la Comissaria de Policia.

El model de sol·licitud serà el proporcionat per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a tots els ajuntaments en un fitxer (CERE-N2), perquè es facin les impressions necesarias.

2.4. Termini.

El termini de presentació de les sol·licituds establert és l'1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019.

Les sol·licituds que es presentin en els ajuntaments hauran de ser remeses a l'OCE abans del 20 de gener de 2019.

Les sol·licituds realitzades fora de termini, incloses les que puguin realitzar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, seran desestimades per incomplir aquest requisit.

3. RECOMPTES DE COMUNICACIONS ENVIADES PER MUNICIPI.

Els recomptes de comunicacions realitzades per municipi es publicaran a les pàgines web de l'OCE, a www.ine.es, cens electoral / Formació del cens electoral dels estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu 2019.

 

 

Servei de consulta del cens electoral (del 8 al 15 d'abril, inclosos)

En relació amb la present convocatòria d’eleccions locals i al Parlament Euorpeu s’informa que des del dia 8 fins al 15 d’abril de 2019 (ambdós inclosos) es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 de febrer de 2019 : els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions són la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya), la llista del CERE (Ciutadans d’altres països de la Unió Europea residents al municipi inscrits al cens electoral per les eleccions municipals; i ciutadans de països amb Acords de reciprocitat que ho hagin sol.licitat) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Plaça de la Vila, 1, en el següent horari:
- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00 hores
- Dijous: de 16:30 a 19:00 hores

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admesos son els emesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadel Ministeri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 16 d’abril de 2019 .

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, tenint-hi dret. Seran acceptades aquelles reclamacions presentades durant el període d’exposició quan la inscripció de l’elector/a va ser donada de baixa com a conseqüència d’un expedient de baixa d’ofici per inclusió indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d’Empadronament.

No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra que s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (1 de gener de 2019), havent-se d'exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions).

La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al públic.

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral:

Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona
Telèfon: 932.957.498
Fax: 933.10.19.23

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 8 d’abril de 2019 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions locals i al Parlament Europeu 2019.

Enguany, hi ha dues novetats en els locals electorals i en la distribució de meses:

- Canvia la ubicació del local electoral de Pineda de Bages, del local de l’Associació de Veïns, a l’escola La Flama, situat al carrer Comtes de Barcelona, s/n
- S’incrementa en 1 el nombre de meses, essent la nova distribució la següent:
o CEIP Pla del Puig: secció 1 (meses 01-001-A i 01-001-B) i secció 5 (meses 01-005-A i 01-005-B).
o CEIP Monsenyor Gibert: secció 2 (messes 01-002-A i 01-002-B) i secció 6 (meses 01-006-A i 01-006-B)
o Escola La Flama: secció 4 (mesa 01-004-U)

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web.

A l’efecte d’informar únicament a aquells electors que hagin canviat respecte a les Eleccions Generals 2019 , entre els dies 29 d’abril i 7 de maig, l’Oficina del Cens Electoral enviarà les targetes censals que informen de la secció, mesa i local on correspon votar a cadascú i comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses.

El telèfon d’atenció al públic de l’Oficina del Cens Electoral és el 901.101.900. L’horari de funcionament d’aquest servei en dies laborables, serà de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

El dia de la votació, l’horari de servei serà de 8:00 a 20:00 hores ininterrompudament.

Locals electorals a Sant Fruitós de Bages

Enguany, s’ha establert una nova divisió censal que afecta al local i mesa on heu de dirigir-vos.

Addicionalment, el local electoral del barri de Pineda de Bages s’ha traslladat a l’escola La Flama. Per tal de facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda, s’ha habilitat un pas pavimentat des de la porta d’accés fins al mòdul on s’ubica la mesa electoral.

Així doncs, a partir d’aquesta convocatòria, per poder exercir el vostre dret de vot, us haureu d’adreçar als següents locals electorals:

- Escola Pla del Puig: Av. de Sant Joan, s/n
- Escola Monsenyor Gibert: Plaça Pau Casals, 1
- Escola La Flama: Carrer Comtes de Barcelona,, s/n

A la part dreta de la pantalla hi trobareu els plànols d’accés i distribució d’aules dels locals anteriorment esmentats.

 

Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals - Excuses

Per les eleccions del 28 d’abril de 2019 s'ha convocat Ple extraordinari pel dilluns 30 d’abril de 2019, a les 13:30 hores, a la sala de Plens, als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses. Podeu veure la seva convocatòria al decret d'alcaldia num. 2019-0474, de 5 d'abril, que s'adjunta a la pàgina.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que assoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Les comunicacions de designació seran firmades pel secretari municipal conforme la delegació efectuada per la Junta Electoral de Zona de Manresa per acord adoptat en sessió celebrada el dia 2 d'abril de 2019.

Les persones designades poden presentar excusa en el termini de 7 dies naturals des de la recepció de la notificació. Aquestes es poden presentar de forma presencial davant la Junta Electoral de Zona (dependències del Jutjat Mixt núm. 7 de Manresa, al carrer Arbonés, núm. 28-39, de Manresa, , de 09:00 a 14:30 de dilluns a divendres - telèfons 93 693 05 49). També es podran trametre al número de fax 93 693 04 88 i per correu electrónic a jez_manresa@gencat.cat.

Podeu consultar, a tal efecte, el text consolidat de la Instrucció 6/2011 sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals .

Com documents annexos s'incorporen les còpies del manual per als membres de les meses electorals editats pel Ministeri d'Interior.

Documentació a adjuntar a les excuses

Per ordre de la Junta Electoral de Zona de Manresa, totes les excuses que es presentin han d’adjuntar obligatòriament la següent documentació:
1. El full de les al·legacions emplenat i signat per la persona qui ho sol·liciti.
2. Fotocopia de la documentació que acredita el motiu.
3. Fotocopia del DNI

S'adjunten models d'escrit per la formulació d'excuses (veure documents adjunts)

Sessió informativa adreçada als membres de les meses electorals (titulars i suplents)

DIJOUS, 25 D’ABRIL DE 2019, A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 23 de maig de 2019 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions locals i al Parlamnet Europeu que es celebraran el 26 de maig de 2019.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

 

Accessibilitat del procés electoral

L’accessibilitat dels processos electorals té dues vessants: la de les persones que acudeixen al local a votar i la de les persones designades com a membres de mesa.

En aquesta secció, us fem un resum de la documentació relativa a l’accessibilitat del procés electoral present que podreu trobar en aquesta pàgina i en la qual hi trobareu informació diversa:

- Guia sobre accesibilidad :Elecciones Generales 2019 (Ministerio del Interior ):

- Locals i meses electorals accessibles
- Informació sobre la prestació de medis de transport gratuïts adequats per les persones amb discapacitat motriu que ho sol.licitin (subjecta a disponibilitat pressupostària);
- Com presentar certificats de discapacitat per a presentar una excusa en cas de designació com a membres de mesa.
- Com sol.licitar serveis gratuïts per a persones sordes o amb discapacitat auditiva que formen part de la mesa electoral (interpretació de llengua de signes i bucle d’inducció magnètica); hi ha 7 dies des de la notificació del nomenament.
- Com té lloc el procediment de votació accessible.
- Recomacions generals.
- Oficines i telèfons de contacte on sol.licitar-ho.

- Guia sobre accesibilidad :Elecciones Generales 2019. Versión de lectura fàcil (tríptic) : informació en format reduït sobre les mètodes d’accessibilitat per a membres de mesa, vot Braille i maletí que es proporciona.

- Guia explicativa de la carpeta del vot accessible “Eleccions al Parlament Europeu” (en català i en castellà) : contingut de la carpeta de vot accessible i instruccions per a emetre el vot.

- Voto y accesibilidad (Ministerio del Interior):

- Vot de les persones amb discapacitat
- Instrucció 7/2019, de 18 de març (enllaç)
- Vot per correu per persones amb problemes de mobilitat: gratuïtat de la certificació mèdica i del poder notarial
- Procediment de votació accessible

Vot accessible (Braille)

Per aquelles persones amb discapacitat visual superior a un 33% o que siguin afiliats a la ONCE, és possible demanar el vot accessible, en format Braille.

Podeu consultar el procediment aquí .

Vot de persones amb discapacitat

S’ha publicat al BOE núm. 62, de 13 de març de 2019, la Instrucció 5/2019, de 11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.

Aquesta disposició ha estat modificada per la Junta Electoral Central per la Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, que dóna nova redacció a la Instrucció 5/2019, de 11 de març, sobre aplicació de la modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat

En aquesta disposició s’estableix l’obligació que l’Oficina del Cens Electoral ha d'incorporar al cens a totes aquelles persones que hagin estat excloses com a conseqüència de resolucions judicials de naturalesa civil de privació del dret de sufragi actiu, garantint així el seu dret al vot.

Igualment, en cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la formulació personal de la sol·licitud, l'existència s'ha d'acreditar per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta, aquella podrà ser efectuada en nom de l'elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector i sense que en el mateix puguin incloure diversos electors, ni una mateixa persona representar més d'un elector. La Junta Electoral comprovarà, en cada cas, la concurrència de les circumstàncies esmentades.

Protecció de dades

En data 6 de desembre de 2018, es va publicar al BOE núm. 294, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals .

La disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en quant a la inclusió de l’elector a les llistes del cens electoral que es trametin als partís polítics i a la utilització de mitjans tecnològics i dades personals en les activitats electorals.

En referència a aquesta disposició, el BOE núm. 60, d’11 de març de 2019, es va publicar la Circular 1/2019, de 7 de març, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals relatives a opinions polítiques i enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria per part de partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors a l'empara de l'article 58 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que podeu consultar aquí .

Per a més informació


En referència a aquest procés electoral, podeu consultar les següents seus electròniques:

- Junta Electoral Central
- Junta Electoral Central : Actualitat
- Oficina del Cens Electoral
- Parlament Europeu
- Parlament Europeu – Oficina a Barcelona

Hi trobareu informació diversa sobre:

- Normativa aplicable
- Convocatòria i calendari electoral
- Formacions polítiques: candidatures presentades i proclamades, coalicions establertes, ...
- Directoris i telèfons de les Juntes Electorals
- Conèixer quina Junta electoral correspon al propi municipi
- Cens electoral: consultar les pròpies dades censals, com funciona el cens, certificacions censals, ...
- Modalitats de vot.
- Drets i deures dels electors
- Informació sobre les meses electorals; mètode de designació dels membres de mesa, impediments i excuses admeses, permisos, dietes, manuals per als membres de la mesa, ...
- Dades sobre la campanya electoral
- Models oficials
- Notícies d’actualitat
- Preguntes més freqüents

Arxius Adjunts