Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consorci de l'Agulla presenta diverses actuacions per millorar els accessos i l'entorn

Les inversions previstes afecten al carrer principal entre el Parc i el Club de Tennis, els camins de l’entorn, i també es faran treballs de neteja, manteniment i conservació de la zona.

Manresa / Sant Fruitós de Bages, 11 de març de 2015.- El Consorci Urbanístic l’Agulla ha presentat avui diverses actuacions que es començaran a executar properament a càrrec del pressupost del 2015, tal i com es va aprovar en l’última reunió de la junta general del passat 3 de març, i que contemplen, entre d’altres obres, la millora del carrer principal que transcórrer entre el Parc de l’Agulla i el Club de Tennis Manresa.

A banda d’aquesta intervenció, també es preveu millorar la connexió entre el Camí del Grau i el Guix, portar a terme treballs de neteja, manteniment i conservació de la zona; i fer una adequació de dos camins en col·laboració amb la Junta de la Sèquia.

El president del Consorci i alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; i el vicepresident i alcalde de Manresa, Valentí Junyent, han explicat que aquestes actuacions demostren una aposta dels dos municipis pel Consorci ja que s’han fet passos importants en un moment difícil i s’han desencallat temes que estaven pendents des de feia temps.

Aquesta és l’explicació detallada dels projectes que es preveu executar a càrrec del pressupost del 2015:

Millora del Camí de l’Agulla

L’arranjament del camí de l’Agulla en el tram que transcórrer entre el Parc de l’Agulla i el Club Tennis Manresa afecta a una superfície de 3.564,68m2 i té un pressupost de 88.396,36€.

L’actuació que es proposa es planteja des de la premissa que es tracta d’un camí rural, i suposa principalment pavimentar de nou el camí tot preveient un espai d’amplada suficient que permeti donar continuïtat als recorreguts de vianants del parc de l’Agulla i del recorregut de la Sèquia.

La proposta consisteix a pavimentar de nou una franja de 7,30 metres d’amplada
amb asfalt d’acabat granular, i delimitar, dins d’aquesta franja, mitjançant pilones de
fusta, una amplada de 6 metres on és permesa la circulació de vehicles. El recorregut principal de vianants es delimita a continuació de la tanca del parc de l’Agulla.
Les actuacions previstes són:

1. Pavimentar de nou el camí amb una amplada de 7,30 metres amb asfalt d’acabat granular.
2. Delimitar el recorregut de vianants mitjançant pilones de fusta.
3. Completar la línia d’arbrat.
4. Pavimentar de forma diferenciada quatre franges transversals per alertar i
facilitar el pas de vianants i reduir la velocitat, mitjançant un regruix.
5. Instal·lar senyalització vertical de pas de vianants per reforçar aquests punts
6. Singularitzar l’inici del recorregut de l’Agulla amb plantes.
7. Senyalitzar els extrems de l’àmbit d’actuació amb placa de camí rural, limitació de velocitat i baden.
8. Traslladar contenidors
9. Habilitar 23 places d’aparcament en línia

Millora de la connexió del Camí del Grau amb el Guix

L’objecte de l’actuació se centra en resoldre, amb més condicions de seguretat, la connexió entre el camí del Grau i la C-16c i en millorar els recorreguts de vianants des del camí del Grau fins a l’inici de la passera que connecta les dues bandes de la C-16c. L’àmbit de l’actuació comprèn una superfície de 1.204,22m2 i preveu també un conjunt d’actuacions externes amb la finalitat de possibilitar la continuïtat del recorregut de vianants. El pressupost previst d’aquest projecte és de 60.449,38 €.

La proposta parteix de desviar el tram final del camí del Grau, eliminant la seva sortida directa al tronc de l’Eix del Llobregat, reconduint el seu accés fins al costat nord del recinte del Parc de Bombers, embocant així al vial lateral d’aquesta infraestructura viària. Així mateix, la proposta inclou la millora del recorregut de vianants fins a la passera de vianants que creua la carretera cap el barri del Guix i el sector del Grau.

Les actuacions previstes són:
1. Desviació del tram final del camí del Grau vers el lateral d’accés a Bombers.
2. Ampliació de la boca d’accés al camí per permetre el correcte gir dels
vehicles agrícoles i pesants.
3. Reconstrucció del talús límit amb la carretera C16-C
4. Pavimentació de l’esplanada d’accés al camí per solucionar els pendents i
d’acord les condicions establertes per l’informe de carreteres
5. Creació de recorregut de vianants paral·lel a la tanca de l’aparcament de
Bombers
6. Millora de la senyalització informativa tant en el propi àmbit del Guix com
des d’itineraris llunyans.
7. Actuacions externes de millora dels recorreguts de vianants
a. Substitució de la marquesina d’autobusos
b. Senyalització del recorregut mitjançant una línia sobre la calçada
c. Formació d’un gual de vianants en vorera existent

D’altra banda, es preveuen dos projectes d’adequació de camins en col·laboració amb la Junta de la Sèquia.

Camí ral de Sallent

L’arranjament del camí ral de Sallent en la pujada que va des de la via dels Ferrocarrils en el límit amb el Parc tecnològic –en el punt on s’acostumava a travessar- fins a travessar la Sèquia a la cruïlla amb el camí de l’Agulla. L’actuació, que té un pressupost de 49.865,50 €, també preveu una pujada des d’aquest punt a cota de la plataforma del tren fins arribar als plans superiors en direcció sud, així com l’arranjament amb arbrat d’aquests plans a banda i banda de la Sèquia.

L’actuació prevista suposa l’adequació del tram de camí ral de Sallent que connecta
la cota de la plataforma del ferrocarril amb la cota de la Sèquia i del pont per sobre
de la via i l’obertura d’un nou recorregut de vianants des d’aquest punt baix fins als
plans superiors en direcció oposada.

Les actuacions previstes són:

1. Arranjar el tram de camí ral de Sallent entre la via del ferrocarril i la cruïlla del pont i la Sèquia amb estesa de tot-ú i sauló i formació de cuneta de terra.
2. Habilitar un nou recorregut de vianants des de la cota baixa d’aquest tram de camí fins als plans superiors amb estesa de tot-ú i sauló.
3. Formar talusos amb adequació paisatgística mitjançant hidrosembra de gramínia autòctona.
4. Adequar paisatgísticament els plans superiors a banda i banda de la Sèquia
mitjançant hidrosembra de gramínia autòctona i plantació d’arbrat de diverses espècies.

Camí Guix-Sèquia

L’actuació se centra en l’habilitació d’un recorregut adaptat que connecti la C16c, en l’indret on es situa la part final de la passera, amb la part dels terrenys que, situats més enllà de les instal·lacions dels bombers, configuren els espais lliures que l’ordenació del parc tecnològic preveu vinculats al traçat de la Sèquia.

La proposta d’actuació, amb un pressupost de 78.104,22 € preveu l’adequació d’un recorregut des de la C16c -en l’indret on es situa la rampa d’accés a la passera que travessa aquesta infraestructura- fins al límit de la instal·lació del Parc de Bombers i de la Regió d’Emergències Centre, més a l’oest.

Les actuacions previstes són:

1. Construcció d’un recorregut pavimentat d’enllaç –que s’inicia just al final del primer tram de la rampa d’accés a la passera peatonal que travessa aquesta infraestructura- entre la C16c i el recorregut paral·lel al traçat de la Sèquia que s’inclou en la xarxa d’espais lliures previst pel Pla parcial del Parc tecnològic.
2. Formalització d’un talús de transició entre el nivell del recorregut habilitat i els terrenys corresponents a la instal·lació dels bombers
3. Identificació de la part inicial del recorregut per la banda de la sèquia amb la plantació d’arbrat i la construcció d’un banc
4. Millora de l’enllaç del recorregut amb la C16c, amb l’adaptació dels recorreguts d’accés mitjançant la construcció de rampes i guals de vianants
5. Previsió d’una nova marquesina d’autobús
6. Adequació ambiental dels terrenys adjacents a l’inici del recorregut per la banda de la sèquia

Pel que fa als treballs de neteja, manteniment i conservació, amb un pressupost de 24.995,31 €, tenen com a objectiu la millora de l’entorn del Parc de l’Agulla (XXXXX).

D’altra banda, en l’última reunió del Consorci, es va aprovar també el pressupost per al 2015, que és de 191.106 euros, on s’inclouen les actuacions esmentades; així com l’acceptació de la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Manresa d’una finca de 190.676,96 m2 propera al parc de Bombers, d’acord amb el què disposa el Conveni urbanístic del Parc Tecnològic de la Catalunya Central.

Finalment, el Consorci urbanístic de l’Agulla està treballant en una millora de la senyalització de l’entorn i en l’adequació de la parada de bus de la línia Manresa—Pineda- Santpedor