Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Convocatòria d'eleccions pel dia 27 de setembre de 2015

Mitjançant Decret 174/2015, de 3 d'agost  ( publicat al DOGC número 6927 i al BOE número 185 , tots dos de 4 d'agost ) s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els diputats i diputades que integraran el Parlament de Catalunya de conformitat amb el règim electoral vigent .

Actualment el Parlament de Catalunya està integrat per 135 diputats, dels quals la circumscripció de Barcelona n'elegeix 85, la de Girona 17, la de Lleida 15 i la de Tarragona 18.

Mitjançant els enllaços que incorpora aquesta pàgina es pot tenir accés a les web informatives habilitades pels següents organismes:

- Junta Electoral Central

- Generalitat de Catalunya  (parlament2015.cat)

Informació sobre el procés electoral publicada pel Parlament de Catalunya

- Junta Electoral Central (Elecciones Autonómicas - Parlamento de Cataluña - 27 de septiembre de 2015)

- Consulta d'inscripció en el cens electoral en periode electoral (INE) (es requereix certificat electrònic)

- Consulta de locals i meses electorals (INE)

- Resultats i dades de participació publicades per la Generalitat de Catalunya

 

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 10 d'agost de 2015 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2015 (veure imatge adjunta).


El municipi de Sant Fruitós de Bages es faran servir un total de 10 meses electorals distribuides als següents locals:

- CEIP Pla del Puig (6 meses: 01 001 A, 01 001 B, 01 001 C, 01 001 D, 01 003 A i 01 003 B) - ubicació: Av. Sant Joan s/n

- CEIP Monsenyor Gibert (3 meses): 01 002 A, 01 002 B i 01 002 C) - ubicació: Pl. Pau Casals núm. 1

- AAVV de Pineda (1 mesa: 01 004 U) - ubicació: c/ Verge de Juncadella núm. 2 Pineda de Bages

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web (veure enllaç).

Segons les dades disponibles a les llistes electorals, el número d'electors corresponent a aquesta convocatòria és de 6.288.

 

Publicació de candidatures

La Junta Electoral Provincial de Barcelona publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la relació de candidatures que concorren a la circumscripció de Barcelona per les eleccions al Parlament de Catalunya:

- Candidatures presentades: DOGC número 6943, de 26 d'agost de 2015  

- Candidatures proclamades: DOGC número 6947, d'1 de setembre de 2015

 

Servei de consulta del cens electoral (del 10 fins al 17 d'agost de 2015) TERMINI FINALITZAT

En relació amb la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el dia 27 de setembre de 2015 s’informa que des del dia 10 fins al 17 d'agost es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 de juny de 2015: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions sòn la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents). 

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s'obté mitjançant la inscripció o alta en el padró municipal d'habitants com a veí a qualsevol municipi de Catalunya) inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

Els catalans que s'han donat d'alta com a veïns en el padró d'habitants d'un municipi de fora de Catalunya deixen de ser electors. Però aquest canvi no té efecte immediatament, ja que ha de ser recollit en el cens electoral, el qual s'actualitza mensualment.
Per tant, depèn de si figuren inscrits al cens electoral vigent per a l'elecció.

També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans espanyols residents al l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admessos son els emeesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firma del Ministeri de Presidència.

 

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 18 d'agost de 2015.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circunscripció, tenint-hi dret. No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circunscripció a una altra qie s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (29 de maig de 2015), havent-se d'exercicir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions). La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al public.

 

Junta Electoral de Zona de Manresa i Junta Electoral Provincial de Barcelona

Dades de contacte i servei d'atenció de la:

- Junta Electoral de Zona de Manresa

Seu: carrer Arbonés, 29-39

08240 - Manresa

Telèfon: 936930435 / 936930489.
Fax: 936930455 / 936930482
Correu electrònic: manresa.deganat@xij.gencat.cat

- Junta Electoral Provincial de Barcelona

Província: Barcelona
Seu: Ronda de Sant Pere, nº 41- 5º
08010 – BARCELONA
Horaris: Dilluns a Divendres: 10-13h /16,30h-19h Dissabte:10-13h
Telèfon: 932317894 Telèfon 2 932319884 Fax 932318777

Directoris publicat per la Junta Electoral Central: Juntes Electorals Provincials / Juntes Electorals de Zona

 

Membres de les meses electorals

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sapigan llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que asoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiariament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Per les eleccions del 27 de setembre de 2015 s'ha convocat Ple extraordinari pel dimecres 2 de setembre de 2015, a les 13:00 hores, a la sala polivalent del Nexe Espai de Cultura als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses.

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

 

Sessió informativa adreçada als mebres de les meses electorals (titulars i suplents)

DIJOUS 24 DE SETEMBRE DE 2015 A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 24 de setembre de 2015 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el 27 de setembre.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

Escrutini i dades de participació

La Generalitat de Catalunya publica a la pàgina web   http://resultats.parlament2015.cat/  les dades corresponents a la participació i l'escrutini de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015 celebrades el dia 27 de setembre de 2015.

En aquesta web es poden consultar, entre altres qüestions:

- avanços de participació (13:00 i 18:00): dades corresponents a Sant Fruitós de Bages

- escrutini

- dades de participació i escrutini corresponents a Sant Fruitós de Bages .

Arxius Adjunts