Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya (BOE de 28 d'octubre de 2017)

Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución.

Decret d'alcaldia numero 2017-1265 de 31 d'ocubre.

Decret 2017-1265, sobre comunicació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i públics per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral i CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE per la celebració de sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals (Eleccions al Parlament de Catalunya 2017)

Decret d'alcaldia 2017-1335 de 14 de novembre.

Decret 2017-1335, sobre esmena del decret núm. 2017-1265, de 31.10.17, de comunicació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i públics per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral i convocatòria de sessió extraordinària del Ple per la celebració de sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals (Eleccions al Parlament de Catalunya 2017)

Cens electoral

L’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens electoral i de la Secció i Mesa en la que li correspon votar.

Servei de consulta del cens electoral (del 3 al 10 de novembre, inclosos - TERMINI FINALITZAT)

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 d’agost de 2017: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions són la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00

- Dijous: de 16:30:00 a 19:00

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admesos son els emesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadelMinisteri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 11 de novembre de 2017.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, tenint-hi dret. No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra que s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens, havent-se d'exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions). La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al públic.

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral: Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona (fax: 932 95 74 03 / 933 10 19 23)

Seccions electorals, locals i meses

Al Boletín Oficial del Estado (BOE) de 4 de novembre de 2017 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.

El municipi de Sant Fruitós de Bages es faran servir un total de 10 meses electorals distribuïdes als següents locals:

- CEIP Pla del Puig (6 meses: 01 001 A, 01 001 B, 01 001 C, 01 001 D, 01 003 A i 01 003 B) - ubicació: Av. Sant Joan s/n

- CEIP Monsenyor Gibert (3 meses): 01 002 A, 01 002 B i 01 002 C) - ubicació: Pl. Pau Casals núm. 1

- AAVV de Pineda (1 mesa: 01 004 U) - ubicació: c/ Verge de Juncadella núm. 2 Pineda de Bages

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web.

Sorteig per a la formació de les meses electorals - Excuses

El sorteig esmentat ha tingut lloc, per al nostre municipi, el dia 23 de novembre de 2017, a les 13:00 hores, mitjançant l’aplicació informàtica CONOCE.

Els designats seran notificats del seu nomenament i, en el termini de 7 dies podran presentar les excuses pertinents davant la Junta Electoral de Zona de Manresa:

- De forma presencial, a les dependències del Jutjat Mixt núm. 1 de Manresa i dependències del Jutjat VIDO de Manresa, al carrer Arbonés, núm. 28-39, de Manresa.

- Per fax i correu electrònic. Si, per causes excepcionals, es fa per fax o correu electrònic, igualment s’ha de presentar l’escrit original a l’oficina del Deganat.

Presentació d’excuses:
Horari: de 9:00 a 14:30 hores, de dilluns a divendres
Telèfon : 93 693 04 89
Fax: 93 693 04 82
Correu electrònic : jez_manresa@gencat.cat

Normativa sobre la presentació d’excuses:

- Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central que interpreta l’article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses pels càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30/04/2011). Enllaç .

- Instrucció 2/2014, d’11 de desembre, de la Junta Electoral Central (publicada al BOE número 307, de 20 de desembre de 2014), que modifica l’anterior. Enllaç .

Sessió informativa als membres de les meses


DILLUNS, 18 DE DESEMBRE, A LES 19:00 HORES, AL NEXE-ESPAI DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 18 de desembre de 2017 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el 21 de desembre de 2017 (dijous).

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

L’assistència no és obligatòria, però sí convenient per a la resolució dels dubtes que es puguin presentar durant la lectura del manual que se us farà arribar amb el nomenament.

Candidatures

Al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'han publicat els anuncis corresponents a les candidatures:

- presentades: BOE núm. 281 i DOGC núm. 7498 de 19 de novembre de 2017
- proclamades: BOE núm. 287 i DOGC núm. 7504 , de 25 de novembre de 2017.

Les candidatures que participen al procés electoral són les candidatures proclamades.

Vot per correu

En el cas de que es tracti d'una persona resident a Espanya que prevegi que el dia de la votació no estarà a la localitat on li toca exercir el seu dret de vot, o que no s'hi puguin personar, pot emetre el seu vot per correu, seguint el procediment següent:

- L'elector sol·licitarà un certificat d'inscripció al Cens a la Delegació Provincial de la Oficina del Cens Electoral, a partir de la data de la convocatòria i fins a 10 dies abans de la votació (11 de desembre de 2017). Aquesta sol·licitud es pot formular davant de qualsevol Oficina de Correus. S'haurà de mostrar el document d'identificació al funcionari de correus.

- La Oficina del Cens Electoral, si tot és correcte, remetrà per correu certificat a l'elector, a partir del 34è dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, les paperetes i els sobres electorals juntament amb el certificat d'inscripció al cens i un sobre on figurarà l'adreça de la Mesa on li correspongui votar.

- El vot serà remès per l'elector per correu certificat en tot cas abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions (18 de desembre de 2017).

En el cas que es tracti d'una persona resident a l'estranger :

- Han d'estar inscrits en el Cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA). Hauran de formular mitjançant un imprès oficial la sol·licitud e vot dirigida a la Delegació Provincial de la Oficina del Cens Electoral no més tard del 25è dia posterior a la convocatòria de les eleccions (22 de novembre de 2017).

Per saber si s'està correctament inscrit al CERA es pot consultar aquí amb certificat electrònic o bé del 3 al 10 de novembre al teu consolat.

- Aquest imprès serà enviat a totes les persones inscrites al CERA però també es pot obtenir telemàticament (cliqueu aquí ) o a les oficines consulars. Juntament amb la sol·licitud cal adjuntar una fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat. Aquí pots consultar la llista d'ambaixades i consolats per trobar la teva.

- Un cop revisada la documentació, si és correcta, es remetrà a la persona interessada el material per a la votació no més tard del 34è dia posterior a la convocatòria de les eleccions (1 de desembre de 2017) si no hi ha impugnacions a la proclamació de candidats. Si hi hagués impugnacions es pot enviar fins el 42è dia posterior a la convocatòria de les eleccions (9 de desembre de 2017).

- Les persones que optin per enviar el vot per correu, ho hauran de fer no més tard el cinquè dia anterior al de les eleccions: 16 de desembre de 2017.

- Les persones que optin per dipositar el vot en urna, ho hauran de fer entre el quart i el segon dia (ambdós inclosos) anteriors al dia de les eleccions: 17, 18 i 19 de desembre de 2017. Ho faran entregant personalment els sobres de votació a les Oficines o Seccions consulars en les que estiguin inscrits o en els llocs que a tal efecte s'habiliti per a fer-ho.

En el cas de que es tracti d'una persona resident a Catalunya que es trobin inscrits en el cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER) que temporalment es trobin a l'estranger, hauran d'anar personalment a l'oficina consular de carrera de la demarcació on es trobin, no més tard del dia 22 de novembre, i portar a terme els tràmits següents:

- Tret que ja hi estiguin inscrits, s'hauran d'inscriure com a “no resident” en el Registre de Matrícula Consular. Cal que prestin especial atenció, perquè si, per error, es donen d'alta com a “resident”, perdrien l'empadronament a Espanya.

- Hauran d'omplir un imprès de sol·licitud de la documentació electoral que es podrà obtenir del web de la pàgina del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació o a les dependències de la seva oficina consular a partir de la data de publicació de la convocatòria del procés electoral.

- Si tot és correcte es remetrà a aquestes persones que ho hagin sol·licitat la documentació electoral no més tard del dia 1 de desembre, o del dia 9 de desembre si es produís impugnació de candidatures.

- Un cop rebuda la documentació hauran de remetre el sobre corresponent per correu certificat a la vostra mesa electoral a Espanya i es pot fer fins al dia 17 de desembre inclòs.

Per a més informació

En referència a aquest procés electoral, podeu consultar les següents seus electròniques:

- Junta Electoral Central

- Junta Electoral Central : Actualitat

- Oficina del Cens Electoral

- Parlament de Catalunya

Hi trobareu informació diversa sobre:

- Normativa aplicable
- Convocatòria i calendari electoral
- Formacions polítiques: candidatures presentades i proclamades, coalicions establertes, ...
- Directoris i telèfons de les Juntes Electorals
- Conèixer quina Junta electoral correspon al propi municipi
- Cens electoral: consultar les pròpies dades censals, com funciona el cens, certificacions censals, ...
- Modalitats de vot. Sobre aquest punt, a la seu electrònica del Parlament de Catalunya hi trobareu vídeos explicatius.
- Drets i deures dels electors
- Informació sobre les meses electorals; mètode de designació dels membres de mesa, impediments i excuses admeses, permisos, dietes, manuals per als membres de la mesa, ...
- Dades sobre la campanya electoral
- Models oficials
- Notícies d’actualitat
- Preguntes més freqüents

Arxius Adjunts