Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions Generals 2015

Convocatòria d'eleccions pel dia 20 de desembre de 2015

Mitjançant Reial Decret 977/2015, de 26 d'octubre, (publicat al BOE número 257 de 27 d'octubre ) s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions generals al Congrés dels Diputats i el Senat, que tindran lloc el dia 20 de desembre de 2015.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els diputats i diputades que integraran el Congrès dels Diputats i els senadors que integren el Senat de conformitat amb el règim electoral vigent .

Respecte al Congrés de Diputats la circumscripció de Barcelona n'elegeix 31, la de Girona 6, la de Lleida 4 i la de Tarragona 6.

Respecte al Senat a cada circumscripció provincial s'escullen 4 senadors.

Mitjançant els enllaços que incorpora aquesta pàgina es pot tenir accés a les web informatives habilitades pels següents organismes:

 

Servei de consulta del cens electoral (del 2 fins al 9 de novembre de 2015) TERMINI FINALITZAT

En relació amb la convocatòria d’Eleccions Generals 2015 que es celebraran el dia 20 de desembre de 2015 s’informa que des del dia 2 fins al 9 de novembre es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 d'agost de 2015: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions sòn la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari:

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admessos son els emeesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadel Ministeri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 10 de novembre de 2015.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circunscripció, tenint-hi dret. No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circunscripció a una altra qie s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (30 de juliol de 2015), havent-se d'exercicir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions). La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al public.

 

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral: Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona (fax: 932 95 74 03 / 933 10 19 23

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 2 de novembre de 2015 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions Generals  2015.

El municipi de Sant Fruitós de Bages es faran servir un total de 10 meses electorals distribuides als següents locals:

- CEIP Pla del Puig (6 meses: 01 001 A, 01 001 B, 01 001 C, 01 001 D, 01 003 A i 01 003 B) - ubicació: Av. Sant Joan s/n

- CEIP Monsenyor Gibert (3 meses): 01 002 A, 01 002 B i 01 002 C) - ubicació: Pl. Pau Casals núm. 1

- AAVV de Pineda (1 mesa: 01 004 U) - ubicació: c/ Verge de Juncadella núm. 2 Pineda de Bages

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web (veure enllaç ).

 

Junta Electoral de Zona de Manresa i Junta Electoral Provincial de Barcelona

Dades de contacte i servei d'atenció de la:

- Junta Electoral de Zona de Manresa

Seu: oficina del Deganat dels Jutjats de Manresa

carrer Arbonés, 29-39

08240 - Manresa

Telèfon: 936930435 / 93 6930400 / 936930489.
Fax: 936930455 / 936930482
Correu electrònic: jez_manresa@gencat.cat

horari: de 09:00 a 14:30 hores (de dilluns a divendres)

- Junta Electoral Provincial de Barcelona

Província: Barcelona
Seu: Ronda de Sant Pere, nº 41- 5º
08010 – BARCELONA
Horaris: Dilluns a Divendres: 10-13h /16,30h-19h Dissabte:10-13h
Telèfon: 932317894 Telèfon 2 932319884 Fax 932318777

 

Membres de les meses electorals

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sapigan llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que asoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiariament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Per les eleccions del 20 de desembre de 2015 s'ha convocat Ple extraordinari pel dimecres 25 de novembre de 2015, a les 13:00 hores, a la sala de Plens als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses.

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Les comunicacions de designació seràn firmades pel secretari municipal conforme la delegació efectuada per la Junta Electoral de Zona de Manresa per acord adoptat en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2015.

(veure enllaç a la publicació de la Junta Electoral Central corresponent a la instrucció 6/2011 sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals - modificada per la instrucció 2/2014, d'11 de desembre )

 

Sessió informativa adreçada als mebres de les meses electorals (titulars i suplents)

DIJOUS 10 DE DESEMBRE DE 2015 A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 10 de desembre de 2015 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions generals que es celebraran el 20 de desembre de 2015.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

Dades de participació

1er avanç de participació (14:00):   30,51% -1921 votants (dades 2011: 31,61% - 1956 votants)

2n avanç de participació (18:00): 53,22% - 3.351 votants  (dades 2011: 51,91% - 3212 votants)


Electors censats al municipi de Sant Fruitós de Bages: 6.296

 

Font: Ministeri d'Interior - http://resultadosgenerales2015.interior.es/  dades Sant Fruitós de Bages

Escrutini

Dades corresponents al municipi de Sant Fruitós de Bages

  Congrès dels Diputats (escrutini 100%): dades publicades pel Ministeri d'Interior corresponents a Sant Fruitós de Bages  

 Senat (en procès): dades publicades pel Ministeri d'Interior corresponents a Sant Fruitós de Bages

 

Totals Catalunya: Congrès dels Diputats / Senat

Totals estatals: Congrès dels Diputats / Senat

Arxius Adjunts