Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions Generals 2016

Convocatòria d'eleccions pel dia 26 de juny de 2016

Mitjançant Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, ( publicat al BOE número 107 de 3 de maig ) s'ha aprovat la convocatòria d'eleccions generals al Congrés dels Diputats i el Senat, que tindran lloc el dia 26 de juny de 2016.

Amb aquestes eleccions s'escolliran els diputats i diputades que integraran el Congrés dels Diputats i els senadors que integren el Senat de conformitat amb el règim electoral vigent

Respecte al Congrés de Diputats la circumscripció de Barcelona n'elegeix 31, la de Girona 6, la de Lleida 4 i la de Tarragona 6.
Respecte al Senat a cada circumscripció provincial s'escullen 4 senadors.

Mitjançant els enllaços que incorpora aquesta pàgina es pot tenir accés a les web informatives habilitades pels següents organismes:

Servei de consulta del cens electoral (del 9 fins al 16 de maig, inclosos - TERMINI FINALITZAT)

En relació amb la convocatòria d’Eleccions a Corts Generals 2016 que es celebraran el dia 26 de juny de 2016 s’informa que des del dia 9 fins al 16 de maig (ambdós inclosos) es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins el dia 1 de març de 2016: els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, s'han de recollir els canvis comunicats anteriorment. Les llistes electorals que es fan servir en aquestes eleccions són la llista CER (Cens d'Espanyols Residents a Espanya) i la llista CERA (Cens d'Espanyols Residents Absents).

La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular).

Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari:
- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00
- Dijous: de 17:00 a 19:00

L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat un tràmit per realitzar la consulta de la inscripció al cens electoral ( procediment ). Per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. Els certificats admesos son els emesos per les autoritats de certificació incloses a la plataforma @firmadel Ministeri de Presidència.

Reclamacions

Les reclamacions han de tenir entrada a la Delegació de l'Oficina del Cens Electoral abans de les 12 hores del dia 17 de maig de 2016.

Únicament es tindran en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, tenint-hi dret. No es tindran en compte les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra que s'hagi realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens (27 de febrer de 2016), havent-se d'exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments o consolats (que les faran arribar a les respectives delegacions). La Delegació resoldrà en un termini de tres dies i les rectificacions pertinents seran exposades al públic.

Dades de contacte de la delegació provincial a Barcelona de l'Oficina del Cens Electoral: Via Laietana, 8 - 08003 Barcelona (fax: 932 95 74 03 / 933 10 19 23)

 

Seccions electorals, locals i meses

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 9 de maig de 2016 s’ha publicat la relació de seccions electorals, locals i meses que es faran servir a les Eleccions a Corts Generals 2016.

El municipi de Sant Fruitós de Bages es faran servir un total de 10 meses electorals distribuides als següents locals:

- CEIP Pla del Puig (6 meses: 01 001 A, 01 001 B, 01 001 C, 01 001 D, 01 003 A i 01 003 B) - ubicació: Av. Sant Joan s/n
- CEIP Monsenyor Gibert (3 meses): 01 002 A, 01 002 B i 01 002 C) - ubicació: Pl. Pau Casals núm. 1
- AAVV de Pineda (1 mesa: 01 004 U) - ubicació: c/ Verge de Juncadella núm. 2 Pineda de Bages

L'INE habilita un servei per la consulta de locals i meses electorals a la seva pàgina web.

 

Junta Electoral de Zona de Manresa i Junta Electoral Provincial de Barcelona

Dades de contacte i servei d'atenció de la:

- Junta Electoral de Zona de Manresa

Seu: oficina del Deganat dels Jutjats de Manresa
carrer Arbonés, 29-39
08240 - Manresa

Telèfon: 936930435 / 93 6930400 / 936930489.
Fax: 936930455 / 936930482
Correu electrònic: jez_manresa@gencat.cat
horari: de 09:00 a 14:30 hores (de dilluns a divendres)

- Junta Electoral Provincial de Barcelona

Província: Barcelona
Seu: Ronda de Sant Pere, nº 41- 5º
08010 – BARCELONA

Horaris: Dilluns a Divendres: 10-13h /16,30h-19h Dissabte:10-13h
Telèfon: 932317894 Telèfon 2 932319884 Fax 932318777

 

Membres de les meses electorals

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i s'escullen pel Ple municipal mitjançant sorteig públic fent servir qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sapigan llegir i escriure. A partir dels 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de 7 dies. Restaran exclosos aquells que asoleixin la majoria d'edat en el termini que va des de la formació de les llistes electorals i la votació.

El President o Presidenta han de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o, subsidiariament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos més pel president o presidenta de la mesa).

Per les eleccions del 26 de juny de 2016 s'ha convocat Ple extraordinari pel dimarts 31 de maig de 2016, a les 13:00 hores, a la sala de Plens als efectes de la realització del sorteig públic per designació dels presidents i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses.

Als designats pel Ple municipal se'ls notifica la seva condició de membres de la mesa durant els tres dies següents al sorteig, tot i que, si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Les comunicacions de designació seràn firmades pel secretari municipal conforme la delegació efectuada per la Junta Electoral de Zona de Manresa per acord adoptat en sessió celebrada el 6 de maig de 2016.

Les persones designades poden presentar excusa en el termini de 7 dies naturals des de la recepció de la notificació. Aquestes es poden presentar de forma presencial davant la Junta Electoral de Zona (oficina del Deganat del Jutjats de Manresa, carrer Arbonés, núm. 28-29, de Manresa, de 09:00 a 14:30 de dilluns a divendres - telèfons 93 693 04 35 / 93 693 04 00 / 93 693 04 89). També es podran trametre als números de fax 93 693 04 55 i 93 693 0482 i per correu electrònic jez_manresa@gencat.cat.S'adjunten models d'escrit per la formulació d'excuses (veure documents adjunts)

(veure enllaç a la publicació de la Junta Electoral Central corresponent a la instrucció 6/2011 sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals - modificada per la instrucció 2/2014, d'11 de desembre )

Com documents annexos s'incorporen les còpies del manual per als membres de les meses electorals editats pel Ministeri d'Interior.

Sessió informativa adreçada als mebres de les meses electorals (titulars i suplents)

DIMECRES 22 DEJUNY DE 2016 A LES 19:00 HORES AL NEXE - CASAL DE CULTURA
(Plaça Alfred Figueras, s/n - Sant Fruitós de Bages)

El dia 22 de juny de 2016 es durà a terme una sessió informativa adreçada a les persones que han resultat escollides com titulars i suplents pels càrrec de president i vocal de les meses electorals per participar a la convocatòria d’eleccions generals que es celebraran el 26 de juny de 2016.

En aquesta sessió s’informarà sobre el desenvolupament de la jornada electoral i les tasques que corresponen realitzar als membres de les meses. També s’informarà sobre l’operatiu municipal habilitat per realitzar tasques de suport a l’administració electoral i podran formular-se els dubtes i preguntes que es puguin tenir.

Candidatures

Al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'han publicat els anuncis corresponents a les candidatures:

- presentades: BOE núm. 126, de 25 de maig de 2016

- proclamades: BOE núm. 131, de 31 de maig de 2016

  Les candidatures que participen al procés electoral són les candidatures proclamades (les dades corresponents a la provincia de Barcelona figuren a les pàgines 40 a 50 del document publicat al BOE núm.131)

Dades de participació

Com documents annexos s'incorporen les dades corresponents als avanços de participació corresponents al municipi de Sant Fruitós de Bages.

Resultats electorals

Arxius Adjunts