Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió el qual agrupa la informació i documents relatius a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

El perfil facilita l’accés a tota la informació i documentació referents a licitacions i adjudicacions municipals, alhora que garanteix la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual. Així mateix, també us permet consultar la normativa de caràcter general aplicable als procediments de contractació.

  Accés a l'espai de difusió del Perfil de contractant

*  Es recomana als licitadors la seva inscripció al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores , ja que de conformitat amb l’establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic, a partir del 9 de setembre de 2018, aquest serà un requisit obligatori per poder concórrer a les licitacions que es tramitin mitjançant procediment obert simplificat i simplificat abreujat.

Logotip UE

Logotip IDAE