Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia d'obertura

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici o la modificació d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats de baix risc incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, així com aquelles no incloses als annexes d’aquesta Llei, ni als annexes de la Llei 20/2009 (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

 

Observacions:
La presentació d’una comunicació prèvia o declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial o en qualsevol dels documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Termini de presentació:

La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació ambiental està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  Comunicació d’acord amb el model normalitzat
 •  DNI del sol·licitant i/o representant
 •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
 •  Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, signat per personal tècnic competent. Inclòs annex amb memòria tècnica en matèria d’incendis, d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’Interior.
 •  Certificat signat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte tècnic presentat i a la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.
 •  Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:

  - Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  - Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 •  Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 (en aquest cas no es necessària la presentació de la memòria tècnica en matèria d’incendis, del certificat tècnic, i de la documentació justificativa del compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis).
 •  Declaració responsable del tècnic competent.
 •  Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 •  Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.
 •  Model d’autoliquidació i resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

Canals de tramitació:

 •  Presencial

   

Arxius Adjunts