Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

És el règim d’intervenció administrativa de control posterior aplicable als establiments on s'exerceix una activitat, mitjançant el qual les persones o empreses titulars d'una activitat, comuniquen davant l’Ajuntament dades relatives a l’inici o la modificació d’una activitat, incorporant a dita comunicació un projecte detallat signat per un tècnic competent que descrigui les característiques de l'establiment i la seva adaptació a la normativa i un certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits normatius.

Se sotmeten a aquest règim les activitats incloses en l’Annex II de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que s'han d'acompanyar, entre d'altres, de projecte tècnic i certificació tècnica, així com aquelles no incloses als annexes d’aquesta Llei, ni als annexes de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa del establiments públics i les actvitats recreatives, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

 

Observacions:

La comunicació de dades per a l'inici de l'activitat en un establiment habilita immediatament per a l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del titual i del tècnic competent que sina la documentació tècnica.

Malgrat l'anterior, l'administració comprovarà el compliment dels requisits formals i materials relatius a la comunicació formulada.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat de caràcter essencial es dictarà una resolució en que es deixarà sense efecte la comunicació i n'ordeni el cessament.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Termini de presentació:

La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quin cost té:

La tramitació de la comunicació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  Comunicació d’acord amb el model oficial
 •  DNI del titular de l'activitat i/o representant
 •  En cas de societats, el NIF i poders del representant
 •  Apoderament "apud acta" amb el model oficial, pels casos en què la comunicació la presenta persona autoritzada diferent al titular
 •  Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, signat per personal tècnic competent. Inclòs annex amb memòria tècnica en matèria d’incendis, d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’Interior.
 •  Certificat signat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte tècnic presentat i a la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat amb model oficial.
 •  Documentació justificativa que correspongui respecte el compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis, en el cas d’activitats no incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010:

  - Certificació i/o contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, sistemes de detecció, extinció automàtica, etc).
  - Certificació per part de fabricant i instal·lador respecte els elements de protecció passiva en cas d’incendi (portes de compartimentació, revestiments d’estructures, ventiladors, conductes, etc).

 •  Informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 (en aquest cas no es necessària la presentació de la memòria tècnica en matèria d’incendis, del certificat tècnic, i de la documentació justificativa del compliment de les condicions de seguretat en matèria d’incendis).
 •  Declaració responsable del tècnic competent amb model oficial.
 •  Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 •  Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
 •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació: 

 Telemàticament

Per formular la comunicació de forma telemàtica caldrà efectuar la tramitació a través del portal web del Canal Empresa (FUE) mitjançant l’enllaç del posterior requadre “Tramitar ara”. Durant la tramitació caldrà adjuntar els formularis i documentació requerida pel tràmit que es poden descarregar a l'apartat "Arxius adjunts". Tant els formularis com la documentació tècnica hauran d’estar degudament emplenats i signats amb certificat digital per part del titular o tècnic, segons correspongui.

Tramitar ara

Arxius Adjunts