Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació prèvia espectacles i activitats recreatives extraordinàries

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari següents:
- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
- Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010,del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de presentació:

No hi ha resolució.

Quin cost té:

La tramitació està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol dur a terme l'espectacle públic o activitat recreatives extraordinària o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  •  Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat.
  •  DNI del sol·licitant i/o representant.
  •  En cas de societats, el NIF i poders del representant.
  •  Memòria de l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària segons model normalitzat d’aquest Ajuntament.
  •  Certificació FAVORABLE, general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten a les exigències previstes a la memòria l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinària, i compleixen les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
  •  Declaració responsable de la persona titular de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc exigit per la reglamentació d’espectacles públics i activitats recreatives i de la disponibilitat de la finca, espai obert o local.
  •  Còpia de l’autorització o referència de la sol·licitud d’ocupació del domini públic, si cal, i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
  •  Informe favorable en matèria d’incendis de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 23 de Llei 3/2010, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  •  Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, en el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 i a l’annex II de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
  •  Informe de conformitat amb l’activitat proposada per part de les autoritats responsables de la seguretat ciutadana i el trànsit, sempre i quan l’activitat proposada afecti en aquest àmbits.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts