Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACT.02 - Llicència ambiental d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries.

La sol·licitud de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries és el tràmit que han de portar a terme els titulars d'espectacles o activitats recreatives ubicades en establiments fixes oberts al públic, per a la seva implantació o per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

 1. Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:
  1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
  2. Discoteques.
  3. Sales de ball.
  4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
  5. Sales de festes amb espectacle.
  6. Discoteques de joventut.
  7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
  a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
  b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Termini de presentació:

Previ a l'inici de l'activitat

Quin cost té:

La tramitació de la llicència d'activitat recreativa està subjecta a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 22, en vigor.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 •  Sol·licitud segons model normalitzat.
 •  Còpia contracte arrendament o escriptura propietat del local
 •  Còpia declaració censal d’alta, modificació en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036/037 d’AEAT)
 •  Còpia del NIF
 •  Còpia de l’escriptura constitució de la societat
 •  Còpia de les escriptures dels poders del representant (si s’escau)
 •  DNI del titular o del representant
 •  Projecte bàsic amb estudi ambiental que haurà d’incloure l’estudi d’impacte acústic, signat per un tècnic competent.
 •  Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 •  Declaració responsable del tècnic competent.
 •  Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
 •  Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on fa constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
 •  Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, memòria de protecció de la higiene i la salut de les persones, sistemes de control d’aforament (segons art. 97 del Decret 112/2010)

  * sempre que els continguts no s’hagin incorporat al projecte bàsic.

 •  Declaració de dades que, segons el sol•licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
 •  Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
 •  Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
 •  Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

Arxius Adjunts