Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació de l'impost de béns immobles per les famílies nombroses

Gaudiran d'una bonificació del 35% aquelles famílies, que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost.

Aquesta condició serà sempre que l'inmoble de que es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la familia. S’ entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.

Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’administració corresponent.
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.