Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alcalde

Naturalesa jurídica

L’alcalde és el president de la Corporació, escollit entre els regidors i regidores que composen el Ple, fruit de les eleccions municipals.

Funcions

L’alcalde ostenta les següents atribucions:

 • Dirigir el govern i l’administració municipal
 • Representar a l’Ajuntament
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern, de les Comissions Informatives i de qualsevol òrgan col·legiat municipal
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals
 • Dictar bans
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat i conforme la Llei reguladora de les Hisendes Locals
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases per a la selecció de personal i distribuir les retribucions complementàries que no sigui fixes i periòdiques
 • Acomplir la prefectura de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions
 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal
 • Aprovar els instruments de planejament que desenvolupin el planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització
 • L’exercici d’accions legals i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, i en cas d’urgència, en matèries competència del Ple
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries competència d’alcaldia
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe, infortuni públic o greu risc, les mesures necessàries donant compte immediata al Ple
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals
 • Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost
 • Atorgar llicències de la seva competència
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament
 • Les que li atribueixin les lleis

També correspon a l’alcalde el nomenament dels Tinents i Tinentes d’alcalde.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions d’acord amb la normativa de règim local.