Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple de l’Ajuntament

Naturalesa jurídica

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors.

Funcions

Corresponen al Ple les següents funcions:

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern
 • Adoptar els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i d’altres entitats locals; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest, i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut
 • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tingui per objecte l’alteració de qualsevol de dits instruments
 • L’aprovació del reglament orgànic municipal i de les ordenances
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació de comptes
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complemetàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual
 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària
 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial
 • Les altres que li confereixin les lleis

Correspon també al Ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, d’acord amb la legislació electoral general.

El Ple pot delegar algunes de les seves funcions a l’alcaldessa i a la Junta de Govern.

Composició actual

El nombre de membres que composen el Ple és:

Nom i cognoms Grup Municipal
Joan Carles Batanés Subirana (GfP) Gent fent Poble
Carme Cruz Sánchez Gent fent Poble
Xavier Racero Esquius Gent fent Poble
Núria Clarella Amenedo Gent fent Poble
Albert Planas Feixó Gent fent Poble
Ingrid Bonells Casau Gent fent Poble
Xavier Navarro Torner Gent fent Poble
Firdaous Belouafi Naieb Gent fent Poble
Mònica Cruz Franch Gent fent Poble
Àdria Mazcuñán i Claret Esquerra Republicana de Catalunya
Matías Moya i Membrive Esquerra Republicana de Catalunya
Xus Domene Pérez SOM Sant Fruitós
Felip Echarri Gil Junts per Sant Fruitós